കാമഭ്രാന്തിയായ എന്‍റെ അമ്മ 3

Posted by

കാമഭ്രാന്തിയായ എന്‍റെ അമ്മ 3

KAMABHRANTHIYAYA ENTE AMMA PART 3 bY kunnanx16

Mm³ HmXn ko«n sI¶v kmSn`n fp«n ,Aѳ NSNv Sp_¶p S¶p .Aѳ dmPpNÄ Hs¡ bm]v¡v sI]vSp sk¨n^n¡p¶p .

Mm³ :Aѳ bqkmt\m .

Aѳ :Mm³ CWn ^*p fq¶v BjvI CknsX Nm\nà ,sIss¶¡v tbmNpkm .Wo k¶Sm W¶m]n ,Wnsâ A½ D_¡fm Wo NSNXt¨m ,Mm³ C_§pkm ,NmÀ Cs¸m k^pw .

Aѳ dmPpfm]n bp_t¯]v¡p tbm]n .Mm³ kmSn`X¨p A½]psX fp_n]nt`]v¡p tbm]n .

A½ N«n`n Sp\n CÃmsS NnX¶p D_§p¶p .sI^nªp NnX¶n^p¶SnWm A½]psX bqkv FWn¡v W¶m]n Nm\mfm]n^p¶p .Mm³ A½]psX fp¶n sI¶v Wn¶p .A½]psX lzmht¯msXm¸w A½]psX A½nª sbm§pN]pw SjpN]pw sI]vSpsNm*n^p¶p .Fsâ Np® H¶naNn .Mm³ Np_¨p tW^w A½]psX A½nª]pw fp` sfm«pNapw tWm¡n Wn¶p .F¶n«p N«n`nÂ

N]_n A½]psX bqknsâ AXpt¯]v¡p sI¶p .sI_p t^mf§Ä DÅ ftWmi^fm] bqkv .Mm³ Fsâ S` A½]psX bqknsâ AXpt¯]v¡p tIÀ¯v sk¨v f\¡m³ SpX§n .^m{Sn]ns` tbms` Ss¶ A½]psX bqkv WWªp H`n¨pNnX¡p¶p .^mV tI¨n bYn¸n¨Sv tbms` Mm³ A½]psX bqkn W¡n .A½ D\À¶nà .Fsâ Np® sbm§n sbm§n k¶p .Mm³ A½]psX bq_ns` WWkv W¡n NpXn¨p .AVnNw hf]w FXp¯nà Fsâ Np® sbm§n N« N¼n]m]n .At¸mam\v tZknZv A¦nÄ ^mV sI¨]psX bq_n Np®]n«p H^¨Sv Mm³ HmÀ¯Sv .Mm³ Fsâ Np® A½]psX bq_nWp A^nNnt`¡v sNm*v sI¶v .F¶n«p sI_pSm]n bq_n D^¨p .Fsâ Np®]mXv SpXn¨ fpNÄemP¯p A½]psX WWkv bän .FWn¡v kÃm¯ hpOw tSm¶n .Mm³ Np_¨pNqXn làn¡p D^¨p ,sk{bma¯nWnX]n sbs«¶v Fsâ Np®]psX fpNÄ emPw A½]psX bqknWpÅnt`]v¡v tbm]n.Mm³ AsN tbXn¨p tbm]n .AknsX H^p Spa DÅ Nm^yw FWn¡v A_n]nÃm]n^p¶p .NuSpNw sNm*v Mm³ ko*pw Fsâ Np® A½]psX Spa]n N]än ,bSns] N]än N]än Mm³ Fsâ Np® fpjpk³ A½]psX Spa]n`m¡n .WWªp H«n C_pNn] Spa .FWn¡v hin¡m³ bäp¶Sn`pw A¸p_fm]n^p¶p ASv .

sb«¶p FWn¡v tgm¡Xn¡p¶Sp tbms` H^p tSm¶Â S`]n SpX§n Nm`ns` kn^`pNÄ ks^ .Fsâ Np® kn_¨p ,Ft´m H¶v Ioän .Np® At¸mapw A½]psX Spa]n B]n^p¶p ,A½]psX Spa]n NnX¶p Fsâ Np® Np_¨p Wnfngw kn_¨p .Mm³ AsN kn]À¯p Npan¨p ,F¶n«p A½]psX Spa]n Wn¶pw Np® Du^n .Fsâ Np® At¸mapw sI_pSm]n kn_]v¡p¶p*m]n^p¶p .Mm³ tWm¡pt¼mÄ A½]psX Spa]n Wn¶pw skap¯ Ft´m hmVWw HjpNn k^p¶p .Fsâ Np®]psX Spa]nÂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *