കൂട്ടുകാരന്‍റെ വീട്ടിലെ സുഖം

Posted by

കൂട്ടുകാരന്‍റെ വീട്ടിലെ സുഖം

Koottukarante veetile sukham bY

 

ഞാൻ ഗഫിൽ വന്ന് 3 വർഷമായി നല്ലെരു കബനിയിൽ സിവിൽ എജിയറാണു സയ്റ്റിൽ ആണു വർക്ക്‌. കൂട്ടുകാർ എല്ലാം ഫാമലിയാണു താമസിക്കുന്നത്‌ ഞാൻ കബനി ഫ്ലാറ്റിലാണു മറ്റു ഫ്ലാറ്റുകളിൽ ഫാമലിയുണ്ട്‌ ആഴ്ചകളിൽ കൂടാരുണ്ട്‌ ഞാൻ ചെറുതായി അടിക്കുമെങ്കിലും ഓവറാക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട്‌. നല്ലപിള്ളയാണു എല്ലാവരും ആയി നല്ല കൂട്ടാണു അതുകൊൻണ്ട്‌ എല്ലാ ഫ്ലാറ്റിലും എനിക്ക്‌ കയറാം.
ഒപ്പം വർക്ക്‌ ചെയുന്ന ജിബിന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ പലപ്പൊഴും പോകാറുണ്ട്‌ അവിടെയാകും മിക്കപ്പൊഴും കൂടുക. അവന്റെ ഭാര്യ നല്ല ചരക്കാണു അടുത്തുള്ള മണി എക്ചെച്ചിൽ ആണു വർക്ക്‌ ഒരു മോളുണ്ട്‌ ഒന്നിൽ ആണു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നാൽ മകളും ആയി നല്ല കൂട്ടാണു ചിലപ്പൊൾ മകൾ എന്റെ റൂമിൽ വരാറുണ്ട്‌ താഴത്തെനിലയാണു എന്റെ ഫ്ലാറ്റ്‌.

പെട്ടെന്ന് ഒരുദിവസം അവൻ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ വരണമെന്ന് പൊയപ്പ്പൊൾ അവന്റെ അമ്മക്ക്‌ സുഖമില്ല അതുകാരണം നാട്ടിൽ പൊകണം മൊളുടെ ക്ലാസ്‌ കളയണം ഒപ്പ്ം ഭാര്യയുടെ ജോലിയും ടികറ്റാണെങ്കിൽ കൂടുതലും അവൻ പറഞ്ഞു 7 ദിവസത്തിനു ഞാൻ പൊവുകയാ അവരെ കെണ്ടുപൊകുന്നില്ല നീ ദിവസവും ഒന്ന് വന്ന് അനെഷിക്കണം ഞാൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു വിരസത എന്തുപറഞ്ഞു അവിടെ ചെല്ലും 2 ദിവസം ഫൊൺചെയ്തു കാര്യങ്ങൾ ചെദിച്ചു മൊളും ഫോണിലൂടെ അനെഷണമായി ചെച്ചി എന്നൊട്‌ ചൊദിച്ചു എന്റെ വരാത്തെന്നു പലതും പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു

ആ വ്യാഴ്ച്ച ഞാൻ എന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ ക്ലീനിങ്ങാണു അതു കഴിഞ്ഞു അങ്ങൊട്ട്‌ വരാം എന്നു ചെച്ചിയോട്‌ പറഞ്ഞിരുന്നു വാതിൽ ചെറുതായി തുറന്ന് അടിച്ച്‌ വാരുകയാരിരുന്നു ബർമ്മൂഡയും ഇട്ട്‌ നല്ല ആഘൊഷത്തിൽ പെട്ടന്നാണു ഡൊർ തുന്നത്‌ ചേച്ചിയും കുട്ടിയും വന്നത്‌ എന്താടാ നീ അവിടെക്ക്‌ വരാത്തെ അവിടെ ഇരുന്ന് ബേറായി മോളും വാശിപിടിക്കുന്നു ഇവിടെക്ക്‌ വരാൻ അതാ ഞാൻ വന്നെ ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്തെങ്കിലും ഡ്രെസിന്റെ കാര്യം മറന്നു കുളിക്കാനായി ജെട്ടി മാറ്റി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *