കൈസഹായം [William]

കൈസഹായം Kaisahayaam Author : William   ആദ്യം ആയിട്ടാണ്. തെറ്റ് ഒരുപാട് ഉണ്ട്. എല്ലാരും ഒരു തുടക്കക്കാരന്റെ കൃതി എന്ന് കരുതി വായികുക.   ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കഥ  ഞാൻ അയലത്തെ വീട്ടിലെ ഷൈനി താത്താനെ ചായ്‌പിൽ ഇട്ട് പണ്ണിയത് ആണ്. ഷൈനി താത്താക്ക് 52 വയസ്സ് ഉണ്ട്. മൂന്ന് ആൺമക്കൾ ഉള്ളത് വിദേശത്താണ്. വീട്ടിലെ അല്ലറ ചില്ലറ ആവശ്യത്തിന്ന് അവർ എന്നെ ആണ് വിളിക്കാറ്. പക്ഷെ അവരുടെ അഹങ്കാരം ആണ് ആർക്കും […]

Continue reading