എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 10 [Surya Prasad]

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 10 Ente Jeevitham Ente Bhagyam 10 bY Surya Prasad | PREVIOUS PARTS എന്നെ മറന്നില്ല എന്നു വിചാരിക്കുന്നു….നിങ്ങളുടെ സൂര്യ മോൾ…വൈകിയതിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്നു പറയുന്നതിൽ അർത്ഥം ഇല്ലാ എന്നറിയാം…..മനഃപൂർവം അല്ലാ… ജോലി തിരക്ക് കൊണ്ടാണ്‌….അംഗസംഖ്യ കൂടുതൽ ഉള്ള കുടുംബം ആയതിനാലും എന്റെ  കമ്പി കഥ എഴുത്തു എന്ന വലിയ ‘രഹസ്യം ‘ ഭർത്താവിനു മാത്രം അറിയുന്നതിനാലും കുഞ്ഞു ചെറുതായതിനാലും ആണ് ഇത്രേം വൈകുന്നത്…. പിന്നെ ജോലിത്തിരക്കും…… ക്ഷമിക്കുക…..ഒട്ടും വൈകാതെ […]

Continue reading

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 9 [Surya Prasad]

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 9 Ente Jeevitham Ente Bhagyam 9 bY Surya Prasad | PREVIOUS PARTS Nnw B]n«pÅ tNanNÄ¡v tlgw N®pSp_¶Sv H¯n^n hf]w Njnªm\v…. At¸mtj¡pw Nnw tbm]n Njnªn^p¶p…. ASnWptlgw fyqhnsW knan¨v F\o¸n¨p… bns¶ cpZv Njn¨p….A¶ Bân k^p¶Sv ks^ M§Ä hnWnf N*p C^p¶p… GSm*v– 6 f\n B]t¸mtj¡pw A¶ Bân k¶p….. bns¶ ^m{Sn NnX¡pw ks^ Bân]pfm]n hwhm^n¨p C^n¡pkmÀ¶p…. […]

Continue reading

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 8 [Surya Prasad]

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 8 Ente Jeevitham Ente Bhagyam 8 bY Surya Prasad | PREVIOUS PARTS   Njnª bmÀ«nWp Wn§Ä S¶ FÃm ht¸mÀ«nWpw Wµn…..CWn]pw Wn§apsX t{bmÕmiWw D*mN\w F¶p AeyÀ°n¡p¶p….Fs¶ tbms` H^p ]pk Fjp¯pNm^n¡v Wn§apsX Nfâvhv Np_¨p NqXn Ds*¦n ASv k`n] t{bmÕmiWw BNpw… Nfâvhv Np_¨p Np_km\v , NT km]n¡p¶kÀ Nfâvhv NqXn FjpSm³ Atb£….. bpSn]Sm]n km]n¡p¶kÀ¡v tk*n b_]pN]m\v […]

Continue reading

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 7 [Surya Prasad]

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 7 Ente Jeevitham Ente Bhagyam 7 bY Surya Prasad | PREVIOUS PARTS   NT sskNn]SnWm FÃmk^pw CSnsâ fp³bs¯ bmÀ«pNÄ km]n¡m³ Atb£ F¶m fm{Stf NT fWhn`mkpN]pÅq…. A§nsW M§Ä AknsX A¶ Bân]psX NhÀ¯pNÄ N*v Wn¡p¶SnWnX]n tSma¯p 2 ssNNÄ AfÀ¶p. sbs«¶v B^m F¶ ^oSn]n Sn^nªp tWm¡pt¼mÄ b^nInSfÃm¯ H^p fpOw M§sa tWm¡n bp©n^n¨p.. Hä tWm«¯n hnWnf […]

Continue reading

എന്റെ ഭാഗ്യം എന്റെ ജീവിതം 6

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 6 Ente Jeevitham Ente Bhagyam 6 bY Surya Prasad | PREVIOUS PARTS കഥ വൈകിയതിൽ ക്ഷമിക്കുക, ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ കഥയിലേക്ക്  കടക്കുന്നു….. അങ്ങിനെ ഞങ്ങൾ ആന്റിയെ അനേഷിച്ചു കടയുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒട്ടും പ്രതീഷികാത്ത കാഴ്ച ആണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്… ആന്റിയുടെ മുഖം മുഴുവൻ ആ തടിച്ചി മദാമ്മയുടെ നിതംബത്തിനു ഇടയിൽ ആണ്…. ആ വിടർന്ന 2 ദളങ്ങൾക്ക്  നടുവിൽ തന്റെ മൂക്കും വായയും […]

Continue reading

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 5

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 5 Ente Jeevitham Ente Bhagyam 5 bY Surya Prasad   ആദ്യമേ എല്ലാരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു കഥ എഴുതി അതു 4 പാർട് വച്ച് നിർത്തി, അതു നിർത്തിയോ ഉപേക്ഷിച്ചു വോ എന്നു പോലും പറയാതെ പോയതിനു. കൂട്ടുകാരെ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല മറിച്ചു എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു വേർപാട് ഞങ്ങൾക് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു. ഞങ്ങ്ക് അത്രമേൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളാണ് മരിച്ചത്. ആ […]

Continue reading

എന്റെ ഭാഗ്യം എന്റെ ജീവിതം 4

എന്റെ ഭാഗ്യം എന്റെ ജീവിതം 4 Ente Jeevitham Ente Bhagyam 4 bY Surya Prasad READ PREVIOUS PARTS CLICK HERE അങ്ങനെ ഞാനും അവളും നോക്കി നിൽക്കെ ആന്റി നീഗ്രോ യുടെ കുണ്ണ ഊമ്പുനതിനോടോപ്പം ചെറുമണികളിൽ തെരുപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ തുടയിടുക്കിൽ തെളിനീർ ഒഴുക്കി.   നീഗ്രോ ആന്റിയുടെ മുലകൾ കശക്കുന്ന്‌മുണ്ട്  , അതിനുശേഷo ആന്റിയെ കുനിച്ച് നിർത്തിയ ശേഷം ആന്റിയെ നിതംബത്തിൽ 3 അടി അടിച്ച ശേഷം അവൻ അവന്റെ […]

Continue reading

എന്റെ ഭാഗ്യം എന്റെ ജീവിതം 3

എന്റെ ഭാഗ്യം എന്റെ ജീവിതം 3 Ente Bhagyam Ente Jeevitham Part 3 bY സൂര്യ പ്രസാദ് ALL PART CLICK HERE അങ്ങിനെ ഡാഡി വിളിച്ചപ്പോൾ  അവൾ ബാൽക്കണിയിൽ ചെന്നു. അവളോട് ഡാഡി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം ഒഴിച്ച് അവള്ക്ക് കൊടുത്തു. പിന്നെ അയാളും കഴിച്ചു. ‘ മോളു, ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാഡിയും നീയും താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട് വർഷങ്ങളായി. ഇതുവരെ ഈ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മള്ക്ക്‌ 2 പേർക്കും അറിയമെങ്കിലുo ഒന്നും തുറന്നു […]

Continue reading