എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 9 [Surya Prasad]

Posted by

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 9

Ente Jeevitham Ente Bhagyam 9 bY Surya Prasad | PREVIOUS PARTS

Nnw B]n«pÅ tNanNÄ¡v tlgw N®pSp_¶Sv H¯n^n hf]w Njnªm\v….

At¸mtj¡pw Nnw tbm]n Njnªn^p¶p….

ASnWptlgw fyqhnsW knan¨v F\o¸n¨p…

bns¶ cpZv Njn¨p….A¶ Bân k^p¶Sv ks^ M§Ä hnWnf N*p C^p¶p…

GSm*v– 6 f\n B]t¸mtj¡pw A¶ Bân k¶p…..

bns¶ ^m{Sn NnX¡pw ks^ Bân]pfm]n hwhm^n¨p C^n¡pkmÀ¶p….

Zn{Pn]psX AZvfng³ l^n]mkm³ CWn]pw 1 fmh¯n NqXpS FXp¡pw…

At¸m ASnsW bän]pÅ Nm^y§Ä b_ªp S^pkm]n^p¶p Bân….

Bân]pfm]n hwhm^n¨p F¦n`pw bN Nnw B]n«v sN«n f_nªSv M§Ä 2 tb^pw Bânt]mXv b_ªnÃ…..

bns¶ cpZv Njn¨p NnX¶p…..

CtS hf]w eqfn]psX Ct§ S`]v¡Â C´y]n tNm«]¯p tKmhcnsâ koXv….

bNÂ hf]w….

AknsX tKmhcv CXp¡n]n bpSn] H^p G`tSm«w ^Knhvt{Xg³ NjnªSnsâ BtQmgw WX¡p¶p….

BtQmgw F¶p b_ªm AVnNw tbs^m¶pfnÃ….

fyqhnsâ ZmZn]pw f½]pw B] h®n]pw tf^n]pw bns¶ tKmhcnsâ Øn^w tk« frPw B] bm_p F¶ tk`¡m^n]pw fm{Stf B ko«n DÅp…..

bntÅÀ C¶v knan¨nÃt]m Xm …..??

H^p sbPv AN¯m¡n sNm*v h®n tImUn¨p….

knan¨p bs£ FWn¡v FXp¡m³ tf`m]n^p¶p…..Mm³ C¶v ^Knhvt{Xg³ Sn^¡n B]n^p¶tÃm……

B…..M§sa knan¨]n^p¶p bNÂ…..

N_Îm]n b_]pkt¶Â CkÄ Fsâ bp_¯v tN_n tS§ sbmSn¡p¶ hf]¯v….

CSp b_ªt¸mÄ tf^n h®ns] H¶p bn¨n…..F¶n«v tKmhcnsâ fpO¯v tWm¡n N®n_p¡n Nm\n¨p….

tKmhcnsâ em^y f^n¨Sn bns¶ 2 NpXpwd§apsX Cs§sW]pÅ hwPf¯n`pw BtQmg§an`pw tKmhcnsâ em^y b«w A`¦^n¡p¶Sv tf^n]m\v…..

h®n¡v Nq«m]n H¶p¦n tk`¡m^n bm_p D*mkpw Asæn bp_¯v Wn¶pw k^p¶ PÌv D*mkpw…..

“””” N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.