ഏല തോട്ടം 4 [Sojan]

ഏല തോട്ടം 4 Ela Thottam Part 4 | Author : Sojan | Previous Part www.kambimman.com ഈ സൈറ്റിൽ കഥ വായിക്കുന്നവർ , ഒരോ കഥയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു , ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല , കഥ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു , ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഭാഗം ആണ് മെച്ചെപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു നിരൂപണം പോലെ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഓരോ കഥയുടെയും  അടിയിൽ കമന്റ് ചെയ്താൽ കഥ എഴുതുന്ന […]

Continue reading