ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ [ശിവമൂർത്തി]

ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ Ladies Hostel | Author : Shivamoorthy ഇത്      തികച്ചും   ഒരു    ഫാന്റസി  വിഭാഗത്തിലുള്ള        കഥയാണ് യുക്തി       ചിന്ത     കളഞ്ഞു വേണം        വായിക്കാൻ..   എം എസ്സ് സി      ജന്തുശാസ്ത്രത്തിന്          പഠിക്കുന്ന   കാതറിന്റെയും        ഉറ്റ       സുഹൃത്തുക്കളുടേയും         കഥയാണിത് […]

Continue reading