ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ [ശിവമൂർത്തി]

Posted by

ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ

Ladies Hostel | Author : Shivamoorthy


ഇത്      തികച്ചും   ഒരു    ഫാന്റസി  വിഭാഗത്തിലുള്ള        കഥയാണ്

യുക്തി       ചിന്ത     കളഞ്ഞു വേണം        വായിക്കാൻ..

 

എം എസ്സ് സി      ജന്തുശാസ്ത്രത്തിന്          പഠിക്കുന്ന   കാതറിന്റെയും        ഉറ്റ       സുഹൃത്തുക്കളുടേയും         കഥയാണിത്

കോളജ്      ഹോസ്റ്റലിലെ      അന്തേവാസികൾ

കാതറിൻ        അപാര     തന്റേടിയാണ്…

ആരെയും         കൂസാതെ      എന്തും          തുറന്നടിക്കുന്ന         പ്രകൃതം.

ലൈംഗിക ചുവയുള്ള        സംസാര   രീതിയാണ്         കാതറിന്റെ    മുഖ്യ സവിശേഷത

ഒരു പാട്         വലിയ     സുന്ദരി   ഒന്നുമല്ല        കാഴ്ചയിൽ, കാതറിൻ

പക്ഷേ        ഉള്ള      സൗന്ദര്യം    ഇരട്ടിപ്പിച്ച്       കാണിക്കാൻ     കഴിയുന്നു… അതിൽ      ശ്രദ്ധിക്കുന്നു     എന്നതാണ്         കാര്യം

കണ്ടാൽ        ആരും        ദോഷം    പറയാത്ത      വിധം      മുലയും       ചന്തിയും       കാതറിന്       സ്വന്തം

െമാട്ടു       പിന്നോളമുള്ള      െവള്ള       െെ വരക്കൽ         മൂക്കുത്തി          വല്ലാത്ത        ദൃശ്യ ഭംഗി       നൽകുന്നു

കാതറിനെ         പോലുള്ള      പെണ്ണ്        െ പാക്കിളിന്      കീഴെ      സാരി       ഉടുത്തില്ലെങ്കിൽ        അത്  മാനവരാശിയോടുള്ള       ഒരു    വെല്ലുവിളി        ആയേ       കാണാൻ   കഴിയു..

അത്രകണ്ട്        സുന്ദരമാണ്    ആ    െ പാക്കിൾ…!

െ പാക്കിളിന്റെ         േമൽ ചുണ്ട്   തുളച്ച്       ഒരു    റിംഗ്      ധരിച്ചത്    ഭംഗി       ഇരട്ടി ആക്കുന്നു

പൊക്കിളിൽ        നിന്നും    ഉദ് ഭവിക്കുന്ന        േരാമ രാജിക്ക്      കറുപ്പ്        ഏറി   വരുന്നതിനാൽ      ഇടയ്ക്കിടെ        സാരി     മാറി   കിടക്കുമ്പോൾ        കാണുന്ന     ആൺ കുലത്തെ        കമ്പി അടിപ്പിച്ച്    നിർത്തും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.