സെക്യൂരിറ്റി [Rajiv]

സെക്യൂരിറ്റി 1 Security Part 1 | Author : Rajiv     ഇതൊരു അനുഭവ കഥയിൽ ഒരൽപ്പം കളർ ചേർത്ത് എഴുതുന്നതാണ്,ഒരിക്കൽ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തു സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ റിമൂവ് ആയതാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ കഥ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്…   ഇതിലെ കഥാ പാത്രങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെയുണ്ട്,ഈ കഥ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഞാൻ കഥയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്…. ഞാൻ രാജീവ് 21 വയസ്സാണ്,ഒരു ബൈക്ക് വർക്ഷോപ്പിൽ ജോലി ചെയ്തു വരുന്നു. വീട്ടിൽ […]

Continue reading