സൽമ മിസ്സ്‌ 2 [മാജിക് മാലു]

സൽമ മിസ്സ്‌ 2 മാജിക് മാലു അവിഹിതം / ടീച്ചർ / കോളേജ് SALMA MISS – 2 STORY OF ANITHA MISS / Previous Part സൂസനുമായുള്ള സൽമ മിസ്സ്ന്റെ ലെസ്ബോ റിലേഷൻ വളർന്നു വലുതായി, പിന്നെ സൽമ മിസ്സ്‌ ഹോസ്റ്റലിലെ പല പല പൺകുട്ടികളെ തന്റെ ലെസ്ബോ കഴപ്പ് തീർക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു, അതിനു കൂട്ടായി സൂസനും നിന്നു. ഒടുവിൽ സൂസൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് നെ കോളേജ് ഫെസ്റ്റ് ഡേയ് ക്യാമ്പസ്‌ന്റെ […]

Continue reading

സൽമ മിസ്സ്‌ [മാജിക് മാലു]

സൽമ മിസ്സ്‌ | Salma Miss മാജിക് മാലു ലെസ്ബോ / സ്റ്റുഡന്റ് / ടീച്ചർ / അവിഹിതം ഇതു പൂർണമായും ഒരു ലെസ്ബിയൻ സ്റ്റോറി അല്ല. മലബാറിലെ പേരുകേട്ട ഒരു തറവാട്ടിൽ ആയിരുന്നു സൽമ ജനിച്ചത്. ചെറുപ്പം മുതലേ അല്പം വാശിക്കാരിയും ദേഷ്യക്കാരിയും ആയിരുന്നു അവൾ, മലബാറിലെ പഴഞ്ചൻ പിന്നോക്ക ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി സൽമ നന്നായി പഠിച്ചു ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു. B.Ed, M.Ed എല്ലാം ഉയർന്ന മാർക്കോടെ പാസ്സായ അവൾ ഒരു ബ്രില്ലിയന്റ് […]

Continue reading