മുംബൈ to കേരള [Saho]

മുംബൈ to കേരള Mumbai to Kerala | Author : Saho   സുഹൃത്തുക്കളെ, മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കഥ 3 പാർട് ആയി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടോ അത് മുഴുവനാകിയില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കഥ എഴുതുകയാണ്. എന്റെ എഴുത്തിന്റെ ശൈലി കണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയ കഥ ഏതാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിലെ എഴുത്തുകാരൻ വിജയമാരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ആ കഥ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, ഈ കഥ വായിച്ചു ഞാൻ എഴുതിയ […]

Continue reading