എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റുകൾ

എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റുകൾ Enikku Pattiya Thettukal bY Merin Jacob Wfh-vNm^w hpir¯pNsa… CSv Fsâ KoknS¯n hwekn¨ H^p k`n] sSänsâ NT B\v. Cu sSäv Nm^\w Mm³ C¶v Fsâ KoknS¯n H^p k`n] tImUyInÓ¯nsW AenfpOoN^n¡pN]m\v. ASv Bs^¦n`pfm]n b¦v sk¨nsæn Mm³ NpätdmVw sNm*v koÀ¸pfp«n ImNpw. ASnWv fp³bv Mm³ Wn§sa Fsâ KoknS¯nsâ cv`mgvdm¡nt`¡v Nq«nsNm*v tbmNmw. FWn¡v NT H¶pw FjpSn lo`w CÃ. CSv– […]

Continue reading