എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റുകൾ

Posted by

എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റുകൾ

Enikku Pattiya Thettukal bY Merin Jacob

Wfh-vNm^w hpir¯pNsa… CSv Fsâ KoknS¯n hwekn¨ H^p k`n] sSänsâ NT B\v. Cu sSäv Nm^\w Mm³ C¶v Fsâ KoknS¯n H^p k`n] tImUyInÓ¯nsW AenfpOoN^n¡pN]m\v. ASv Bs^¦n`pfm]n b¦v sk¨nsæn Mm³ NpätdmVw sNm*v koÀ¸pfp«n ImNpw. ASnWv fp³bv Mm³ Wn§sa Fsâ KoknS¯nsâ cv`mgvdm¡nt`¡v Nq«nsNm*v tbmNmw. FWn¡v NT H¶pw FjpSn lo`w CÃ. CSv– Fsâ BUymWpekw B\v. sSäpNÄ D*mNpw. bns¶ C¯n^n Wo*p tbmNpw. CSv sI_pSm¡n FjpSn]m CSnsâ h¯v Wãs¸Xpw. bns¶ CSv– Fsâ KoknSmWpekfm]Sv sNm*v fhm` H¶pw tIÀ¡p¶nÃ. ASpsNm*v F^nkpw bpan]pw Hs¡ C¯n^n Np_km]n^n¡pw. FÃmw hmVm^w £fn¡pN.

Fsâ tb^v sf_n³. WmXv F_\mNpaw. k]Êv 24. 5’4″” sbm¡w. skap¯ Wn_w. Bkly¯nWv huµ^yw Hs¡ D*v, Nm^\w h-vNqÄNm`w fpSt` Wn^kVn {b\]e]À°WNÄ FWn¡v `en¨n«p*v. ASv Fsâ fpO{lo N*n«v fm{SfÃ, l^o^huµ^yw NqXn N*n«m\v. h-vNqÄNm`w fpSt` Fsâ fp`NÄNpw I´n¡pw ASymklyw WÃ k`n¸w sk¨m]n^p¶p. hmfmWyw k®w DÅ l^o^w B\v FtâSv, Np_¨v k]s_ms¡ ImXn«p*v.
Fsâ l^o^w {bmbn¡m³ Npt_tbÀ sNmSn¨Sms\¦n`pw, ASnWpaa emPyw `en¨Sv ^*v tbÀ¡v fm{Sfm\v. BUyt¯Sv Mm³ tNmtaKn sk¨p t{bfdÔ¯n B]n^p¶ b¿³, A^p\nWm]n^p¶p. AkWpfm]n D*m]n^p¶ IqX³ tcm¬ shN-vhn`qsX]m\v Mm³ FÃm Ak]k§apsX b¨ f`]maw km¡pNapw sS_nNapw bYn¨Sv–. A§sW C^ns¡ H^n¡Â Mm³ ko«n SWn¨m]n^p¶p. Wà fj]pfp*m]n. {bm]¯nsâ tIm^¯na¸pw Btklkpw NqXn bqän Nmffm]n H`n¨n_Nn]t¸mÄ, AksW ko«nt`¡v knan¨p k^p¯n. H^p Xn gÀ«pw {XmNv–hpfm]n^p¶p Fsâ tkgw. Ak³ k¶p. ko«n N]_n] DXsW Ss¶ Fs¶ AXnfpXn tWm¡n]n«v kmSn bq«n Npän C«p. F¶n«v Sn^nªv Fs¶ km^n bp\À¶p. Fs¶ bnXn¨v kmSn`n Im^n WnÀ¯n, Fsâ N®nt`¡v Pm[fm]n tWm¡n. Aksâ N®n Nmfw N¯p¶Sv Mm³ N*p. Ak³ Fsâ ^*p ssNNapw tNmÀ¯v bnXn¨v Fsâ S`]psX ^*p kl¯m]n AfÀ¯n sk¨p. F¶n«v Fsâ Ip*n Aksâ Ip*v tIÀ¯p AfÀ¯n Ipwdn¨p. Ak³ bSpsN km Sp_¶v Fsâ NojvIp*v– Ak³ km]n`m¡n I¸n k`n¨p. bs£ At¸mjm\v Aksâ km]n Wn¶v FWn¡v hnP^änsâ f\w Nn«n]Sv–. Mm³ At¸mÄ Ss¶ AksW SÅn fmän, Nm^\w FWn¡v hnP^änsâ f\w CãfÃm]n^p¶p. AkWSv WÃSptbms` A_n]mfm]n^p¶p, ASpsNm*v Mm³ AkWpfm]n hnP_äv k`n¨SnsW bän b_ªp SÀ¡fm]n. HXpkn Ak³ thm_n b_ªp, CWn hnP_äv k`n¡nà F¶p km¡pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.