ലേഡി ഡോക്ടർ 2 [രാജം]

ലേഡി ഡോക്ടർ 2 Lady Doctor Part 2 | Author : Rajam | Previous Part   ഹോസ്പിപിറ്റൽ         ഉടമ      മൂർത്തി   ഡോക്ടറുടെ       സ്വന്തം       ആളെന്ന         ഒരു    പ്രത്യേക       പരിഗണന          എനിക്ക്        ജോലി സ്ഥലത്ത്, ആശുപത്രിയിൽ       എനിക്ക്      […]

Continue reading

ലേഡി ഡോക്ടർ [രാജം]

ലേഡി ഡോക്ടർ Lady Doctor | Author : Rajam   ഞാൻ     കവിരാജ് എനിക്ക്      25     വയസ്സായി ഒന്നാം         ക്ലാസ്സിൽ      പഠിക്കുന്ന  കാലത്ത്         അച്ഛൻ        മരണപ്പെട്ടു…   എന്തോ         ദുരൂഹത       മരണമായി         ബന്ധപ്പെട്ട്        ഉണ്ടായതായി        […]

Continue reading