അപ്പച്ചിയുമയി രതി [മാടൻ]

അപ്പച്ചിയുമയി രതി Appachiyumaayi Rathi | Author : Maadan   ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം ആണ്… തെറ്റ് അണ് എൻ അറിയാം എങ്കിലും അപോഴതെ നിമിഷത്തിൽ അതൊന്നും ഓർത്തില്ല. എൻ്റെ അപ്പച്ചിയുമായ് ഞാൻ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട കഥ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എൻ്റെ അപ്പച്ചിയുടെ പേര് ഉഷ. 41 വയസ്. കട്ടപ്പനയിൽ ആണ് വീട്. അവിടെ ഒരു തേയില തോട്ടത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ മൂലയിൽ ആയൊരു വലിയ വീട്. അപ്പചി ചെറുപ്പം […]

Continue reading