പ്രണയം നിറഞ്ഞ മനസുകളിൽ 2

പ്രണയം നിറഞ്ഞ മനസുകളിൽ 2  Pranayam Niranja Manassukalil part 2 Author : Abhishek READ PREVIOUS PART ഞാൻ ആദ്യമായ് എഴുതിയ കഥയുടെ തുടർച്ച ആണിത്. ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായ തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത് തന്നെ ആയാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അവൾ കയ് കൊണ്ട് എന്നോട് അവൾടെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അനുസരണ ഉള്ള കുട്ടിയെ പോലെ അവിടെ ഇരുന്നു. “നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ പരിചയം ഉള്ളവരാണ്. എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് […]

Continue reading