ഷെബിന 3 [Lijina]

ഷെബിന 3 Shebina Part 3 | Author : Lijina [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   കല്യാണ പിറ്റേന്ന് ആയത്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ എല്ലാരും ഉണ്ട്. കാദറും അയിഷയും പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മകനെയും മരുമകളെയും കാത്തിരിപ്പാണ്.   അങ്ങനെ അവർ വീട്ടിലെത്തി. ഷെബീനയ്ക് ആയിഷ അവളുടെ റൂം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അത്യാവശ്യം വലിപ്പം ഉണ്ട്. സംഗതി പട്ടിക്കാട് ആണെങ്കിലും ഇന്റീരിയർ ഒകെ ഇഷ്ടമായി, ഗൾഫുകാരൻ അല്ലെ, അതിന്റെ ഒരു ഗുണം കാണാനുണ്ട്. […]

Continue reading

ഷെബിന 2 [Lijina]

ഷെബിന 2 Shebina Part 2 | Author : Lijina [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   പടച്ചോനേ…..ഇതാ ഫാമി അമ്മായിന്റെ ശബ്ദം ആണല്ലോ. അമ്മായി ആരുമായിട്ടോ വേറെ രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഏതാണാ ഭാഗ്യവാൻ.. ഫാമി അമ്മായി എന്റെ ഉപ്പാന്റെ പെങ്ങളാണ്. ഒരൊന്നൊന്നര മൊഞ്ചും കിളിച്ചുണ്ടൻ മാമ്പഴത്തിലെ നടി സൗന്ദര്യയുടെ ശരീരവും. എനിക്ക് തന്നെ പലതവണ കടിച്ച തിന്നാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അമ്മായിന്റെ വായിക്കു ആണെങ്കി ലൈസൻസും ഇല്ല. എല്ലാം […]

Continue reading

ഷെബിന [Lijina]

ഷെബിന shebina | Author : Lijina   ഒരു കുടുംബ കഥ……   ഇതൊരു സാങ്കല്പിക കഥയാണ്… ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും തികച്ചും സാങ്കല്പികം മാത്രമാണ്.   കുണ്ണയുള്ളവർക് വാണമടിക്കാനും പൂറുള്ളവർക് വിരലിടാനും വേണ്ടി എന്റെ ഒരു ചെറിയ സഹായം മാത്രം.   നിഷിദ്ധ സംഗമം ആണ് കഥയിലെ ഉള്ളടക്കം …താല്പര്യമില്ലാത്തവർ പിൻവാകുക.     ഞാൻ കഥയിലെ നായികയാണ്. എന്റെ പേര് ഷെബിന , എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച കൊണ്ടുവന്നതാണ് , കോഴിക്കോട്ടുകാരിയായ എന്നെ […]

Continue reading

ഞാൻ റമീസ 8 [Lijina]

ഞാൻ റമീസ 8 Njan Rameesa Part 8 Author : Lijina     km]W¡m^psX {l²¡v: Wn§apsX t{bmÂÕmiWw fm{Sfm\v Fs¶ ko*pw FjpSm³ t{b^n¸n¡p¶Sv. t{bmÂÕmiWw Np_]pt¼m FjpSmWpÅ Sm`vb^ykpw Np_]p¶p….Cu NT]n 30 % WX¶ Nm^y§apw 70% Wn§apsX]pw Fsâ]pw Np®]psX hzmÀ° Sm`vb^y§Ä¡pw tk*n]pÅSm\v. Cu NT FWn¡v C NT]ns` Wm]nNm b_ªp S¶Sm\v. Mm³ ASv H¶v sb^p¸n¨p b_]p¶p F¶v fm{Sw. At¸m Wn§Ä¡p […]

Continue reading

ഞാൻ റമീസ 7 [Lijina]

ഞാൻ റമീസ 7 Njan Rameesa Part 7 Author : Lijina   C¡ bp_¯p tbm]n. D½]pw D¸]pw b\ns]ms¡ Njnªp bp_¯p k¶p. sNmt_ Njnªt¸m KnhvW]pw k¶p. Zn sbs® Wo FknsX tbm]Sm]n^p¶p. Mm³ sNmt_ S¸n]tÃm. Mm³ A¸p_¯p h¡oW]pw B]n«p hwhm^n¨p Wnt¡Wpw. Wn§apw C¡]pw b\n]nÂ, D½]pw D¸]pw b\n]nÂ. Cu]pÅkÄ fm{Sw Hä]v¡v. At¸m C¯msâ AXpt¯¡v tbm]n. ASptbms« F§sW D*m]n^p¶p. S«`pw […]

Continue reading

ഞാൻ റമീസ 6 [Lijina]

ഞാൻ റമീസ 6 Njan Rameesa Part 6 Author : Lijina     Sn^nªp tWm¡n]t¸m, KnhvW Fsâ Ca]¨n (CkapsX N`ym\w fpS`m\v Fsâ Nman SpX§n]Sv cmhn`pfm]pÅSp) F´m\v C¯m¯ H^p Hanªp tWm«w. Mm³ kn^`v Ip*n sk¨v H¨]p*mNtà F¶v b_ªp. Akav Fs¶ tWm¡n, Mm³ b_ªp CSns` H¶v tWm¡v F¶v. Akav sI_pSm]n H¶v NpWnªt¸m Ss¶ AkapsX Np*n kn^nªp Wn¶p. Akav […]

Continue reading

ഞാൻ റമീസ 5 [Lijina]

ഞാൻ റമീസ 5 Njan Rameesa Part 5 Author : Lijina A§sW M§Ä ko«ns`¯n.f¡Ä ^*ptb^pw D_§nt¸m]n. ko«ns`¯n]t¸m tNm`m]n fm{Stf skan¨w DÅp. ANs¯m¶pfnÃ, B^pw CknsX Cà F¶v FWn¡v fWÊn`m]n. At¸m ASm\v cmhn`nsâ ht´mg¯nsâ ^ihyw. ssf^³, F´m A½]ns` Nan]v¡m³ Sm`vb^yw…Ak³ fm{SfÃtÃm MmWpw Wà NXn fp«n WX¡pN]tÃ. Mm³ Asà AksW t{bmÂÕmin¸n¡p¶Sp. FWn¡tà AksW¡mÄ Sm`vb^yw. Mm³ A_n]msS fWÊn b_ªp. bs£ […]

Continue reading

ഞാൻ റമീസ 4 [Lijina]

ഞാൻ റമീസ 4 Njan Rameesa Part 4 Author : Lijina Fsâ shN-vhv KoknSw ssNkn«p SpX§ySv AkapsX N`ym\ tlgw B]n^p¶p. A§sW FÃm^pw tbm]n AknXp¶v. Ft¶mXv fq¯p½ H^p Unkhw NqsX Wn¡m³ b_ªp. D½]pw ASv h½Sn¨p. A§sW bp]m¹]pw `n³gm]pw HsN sI¡sâ ko«nt`Nv tbm]n. CWn H^p 5 Unkhw F¦n`pw Njnªmt` Ct§mXv k^pÅq. koXmsN AsN D\§n. A¶v ^m{Sn B]n. Ft¶mXv […]

Continue reading

ഞാൻ റമീസ 3 [Lijina]

ഞാൻ റമീസ 3 Njan Rameesa Part 3 Author : Lijina `n³gm AXp¯v k¶p…Mm³ BNmwgt]msX sIkn NqÀ¸nIp Wn¡pN]m\v . b_]Xn ssft^ Hmsa H^p b{Smhv tWm¡v, Mm³ IqXm]n…`n³gm ASpN*p sbm«n¨n^n¨p sb®nsâ B{Nm´w tWm¡v. Mm³ b_ªp `n³gm Wo f¡_¡tà , MmWpw AXp¯fmhw N`ym\w Njn¡pw As¸m Nm\n¨p S^mw… Wo bn\§tÃXn N´n¨n Mm³ b_]mw…Wns¶ C§sW IqXm¡m³ Wà ^hftÃ. A§sW Akav […]

Continue reading

ഞാൻ റമീസ 2

ഞാൻ റമീസ 2 Njan Rameesa Part 2 Author : Lijina   t{bmÕmiW¯nWv Wµn. CX]vNv Hjnkv Nn«pt¼mÄ ssX¸v sI¿p¶Sv sNm*pw ssX¸nwPv A{S]v¡p b^nK]w C`ym¯Sv sNm*pw B\v sskNp¶Sv. NqXpS tbKv FjpS\w F¶p*v, bs£ A{S]pw ssX¸v sI¿mWpÅ hmkNmlw CÃm¯Sp sNm*m\v..£fn¡pN. ASv Njnª tlgw M§Ä S½n Nm\p¶Sv H^p 3 Unkh¯nWv tlgfm\p.Nm^\w h-vNqanWv Ft´m Nm^\w sNm*v AkVn B]n^p¶p, Fs´¶v HmÀf`y…ASnWnX]n […]

Continue reading