ഞാൻ റമീസ 7 [Lijina]

Posted by

ഞാൻ റമീസ 7

Njan Rameesa Part 7 Author : Lijina

 

C¡ bp_¯p tbm]n. D½]pw D¸]pw b\ns]ms¡ Njnªp bp_¯p k¶p. sNmt_ Njnªt¸m KnhvW]pw k¶p. Zn sbs® Wo FknsX tbm]Sm]n^p¶p. Mm³ sNmt_ S¸n]tÃm. Mm³ A¸p_¯p h¡oW]pw B]n«p hwhm^n¨p Wnt¡Wpw. Wn§apw C¡]pw b\n]nÂ, D½]pw D¸]pw b\n]nÂ. Cu]pÅkÄ fm{Sw Hä]v¡v. At¸m C¯msâ AXpt¯¡v tbm]n. ASptbms« F§sW D*m]n^p¶p. S«`pw fp«`pw Hs¡ tN«n^p¶tÃm , Nm«n`v sbmantªm? H¶v sbmXn AknXp¶v. sNmt_ Nm`t¯ B{Nm´w D*m]n^p¶p A{S Ss¶. C¡msâ Np® k`pSmt]m? sb®nsâ tImUyw tN«m CSnWp fpt¶ Np® N*n«p*v F¶v knIm^n¡pw. Hm bns¶ C¯m¯ b_ªp FWn¡v Nm\mbmYw tbm B]n«p*v. FXn NÅn Wpw b_ªp Mm³ AkapsX Np*n]n`Xn¨p. B S¡ hf]¯p Ss¶ D¸ k¶p AXp¡a]nÂ. Mm³ Np*n]n ssN sk¨v H¶v AfÀ¯n Nm\n¨p, D¸m¡v Fs´mtbms`]m]n. AkapsX Np*n]nt`¡p Ss¶ tWm¡n H¶v Np® AfÀ¯n. Mm³ Aksa Np*n]psX tg¸v fmN-vhn tft`¡v AfÀ¯n bnXn¨p Nm\n¨p sNmXp¯p. Akav b_ªp C¯m D¸ Fsâ Np*n tWm¡p¶Sv N*n«p FWn¡v fqXmNp¶p. D¸msâ sNm*v Mm³ Wns¶ b\ns]Xp¸n¡pw bq_n tfmsa.
Mm³ KnhvW]psX sIkn]n b_ªp . H¶v tbm C¯ AkapsX fpOw Wm\w sNm*v Ipk¶p. D½]pw k¶p AXp¡a]nt`¡p, MmWpw Akapw kng]w fmän. At¸m sdÃXn¨p, tNm`m]n Bt^m k¶n«ps*¶v b_ªp D½ tbm]n. _fo , CSm Wnsâ D½]pw fq¯½]pw k¶n«p*v. Mm³ tbm]n tWm¡n. Fsâ bp_sN KnhvW]pw k¶p. D¸msâ HanN\v FÃm^psX]pw bp_Nn D*v. Mm³ tNm`m]n k¶t¸m D*v Ck^psXNqsX `n³gm]pw. FWn¡v ht´mgw sNm*v fSn f_¶p. D½]pw fq¯p½]pw , `n³gm]pw Fsâ _qfns`¡p k¶p. M§Ä Hmt^m¶v hwhm^n¨n^p¶p. At¸mtj¡pw KnhvW Im]]pw NXn]psfms¡ s_Zn B¡n. M§Ä Im] NpXn Hs¡ Njnªp _qfns`¡p Sn^n¨p k¶p. `n³gm b_ªp km sbs® Wfp¡v tks_ bp_¯p Wn¶v hwhm^n¡mw. Ck^v CknsX C^n¡s«. Mm³ b_ªp F¶ km WfpNv KnhvW sâ _qfnt`¡v tbmNmw F¶v. _qfns`¯n] bmsX Aksasâ Ip*n D½ sk¨v. Np*n]n bnXn¨p DX¨p Ip*p¼n. fp`t]ms¡ bnXn¨p DX¨p. Mm³ AkapsX Np*n]pw fp`]pw fm_n fm_n bnXn¨p Nan¨p. ^*pw NqXn fpNan]v¡p k¶t¸m Ss¶ FWn¡v tSm¶n, KnhvW tN_n k¶p {bSo£n¡msS. Wà C¯]m D½ k¶os\¦n Ct¸m b\n bm`pw skůn S^pfm]n^p¶p. CSmt\m Wnsâ bpSn] Aap . sk_psS Aà W½sa H¶pw Nm\m³ k^m¯Sv. CSvtbms` H^p I^¡nsW ko«n Ss¶ Nn«n] Wo emPykSn Ss¶ tfmsa. `n³gm]psX B\v Nfâv. H¶v sbmXn , W½ÄA{S]v–s¡m¶pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.