💜 ലീന [J]

ലീന Leena | Author : J   ആദ്യമേ പറയട്ടെ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ശെരിക്കും നടന്ന സംഭവമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്.. കളി പ്രതീക്ഷിച്ച് വരുന്നവരോട്, ഇതിൽ കളിയേയില്ല..യഥാർത്ഥ കഥ ആയതിനാൽ പേജ് കുറെ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല, ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടാനും പറ്റില്ല.. ഒരു പെണ്ണ് എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റി മറിച്ച കഥ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു.. ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുമെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല.. അവൾ ഇത് വായിക്കുമോ എന്നൊന്നും […]

Continue reading