എന്‍റെ കുടുംബവിശേഷം

എന്‍റെ കുടുംബവിശേഷം Ente kudumbavisesham bY BABITHA ആദ്യ കഥ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുന്നവരുടെ കുബസാരം ഞാനും നടത്തുന്നു. തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക എന്റെ കുടുംബവിശേഷം തുടങ്ങട്ടെ… ഞാൻ ബബിതത. 26 വയസ്. ഹൈദ്രബാദിൽ ഒരു പ്രമുഖ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ടെക്കനിക്കൽ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥയായി ജോലി നോക്കുന്നു. (ടെസ്റ്റ് എഴുതി കിട്ടിയ ജോലി ആണ് ). കണ്ടാൽ ഡിഗ്രിയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി. 32 സൈസ്സ് ഇടിയാത്ത, ഉരുണ്ട മുലകൾ. 105-110 c.m […]

Continue reading