മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 12 [ഡാഡി ഗിരിജ]

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 12 Maamiyude Chatting Part 12 | Author : Daddy Girija [ Previous Part ] [ Stories by Daddy Girija ] Hai friends, കഥ വൈകിയതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. കുറച്ചു പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വൈകിയത്. അടുത്ത ഭാഗം പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാം.. സപ്പോർട്ട് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു… ഡാഡി ഗിരിജ…. മുൻ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ വായിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുക. തിരികെ വന്ന് ബെഡിൽ കിടക്കുമ്പോഴും മാമിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. വേണമെകിൽ […]

Continue reading

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 11 [ഡാഡി ഗിരിജ]

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 11 Maamiyude Chatting Part 11 | Author : Daddy Girija [ Previous Part ] [ Stories by Daddy Girija ]   Hai friends, കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകിയ സപ്പോർട്ടിനു നന്ദി. അക്ഷരതെറ്റുകൾ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം വന്നാൽ ക്ഷമിക്കണേ… സപ്പോർട്ട് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു… ഡാഡി ഗിരിജ…. മുൻ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ വായിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുക. രാവിലെ ആരും വിളിക്കാൻ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടുപോലും ഞാൻ നേരത്തെ ഉറക്കമുണർന്നു. ഇന്നലെ അടിച്ചു […]

Continue reading

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 10 [ഡാഡി ഗിരിജ]

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 10 Maamiyude Chatting Part 10 | Author : Daddy Girija [ Previous Part ] [ Stories by Daddy Girija ]   Hai friends, കഥ വൈകുന്നതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ജോലി തിരക്ക് കൊണ്ടാണ് വൈകുന്നത്. വേഗം അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം. അക്ഷരതെറ്റുകൾ വന്നാൽ ക്ഷമിക്കണേ… ഡാഡി ഗിരിജ…. മുൻ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ വായിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുക. കാലത്തെ തന്നെ നിമിഷയുടെ {gamer friend} ന്റെ […]

Continue reading

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 9 [ഡാഡി ഗിരിജ]

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 9 Maamiyude Chatting Part 9 | Author : Daddy Girija [ Previous Part ] [ Stories by Daddy Girija ] Hai friends, കഥ വൈകുന്നതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ജോലി തിരക്ക് കൊണ്ടാണ് വൈകുന്നത്. വേഗം അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം. അക്ഷരതെറ്റുകൾ വന്നാൽ ക്ഷമിക്കണേ… ഡാഡി ഗിരിജ…. മുൻ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ വായിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുക. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• റൂമിൽ മുഴുവനും ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞുവെങ്കിലും എന്റെയും മാമിയുടെയും […]

Continue reading

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 8 [ഡാഡി ഗിരിജ]

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 8 Maamiyude Chatting Part 8 | Author : Daddy Girija [ Previous Part ] [ Stories by Daddy Girija ] Hai friends, ഈ ഭാഗം വൈകിയതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, ജോലി തിരക്ക് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വൈകുന്നത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും support ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് തുടങ്ങാം. ഡാഡി ഗിരിജ…. മുൻ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ വായിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുക. […]

Continue reading

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 7 [ഡാഡി ഗിരിജ]

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 7 Maamiyude Chatting Part 7 | Author : Daddy Girija [ Previous Part ] [ Stories by Daddy Girija ]   Hai friends, കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകിയ സപ്പോർട്ടിനു നന്ദി. അക്ഷരതെറ്റുകൾ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം വന്നാൽ ക്ഷമിക്കണേ… സപ്പോർട്ട് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു… ഡാഡി ഗിരിജ…. മുൻ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ വായിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുക. ഒടുക്കം മാമ നാട്ടിലെത്തി. മാമിക്ക് എന്നോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ സമയം […]

Continue reading

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 6 [ഡാഡി ഗിരിജ]

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 6 Maamiyude Chatting Part 6 | Author : Daddy Girija [ Previous Part ] [ Stories by Daddy Girija ] Hai friends, ഏവർക്കും ചെറിയ പെരുന്നാൽ ആശംസകൾ… പെരുന്നാൽ ആയിട്ട് എന്താ പരിപാടി. ഒരു ഭാഗം വായിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങിക്കോ… ഡാഡി ഗിരിജ…. വീട്ടിൽ എത്തിയ ഉടനെ ഞാൻ വീട്ടുകാർക്കു മുഖം കാണിച്ച ശേഷം റൂമിൽ കയറി വാതിലടച്ചു. പെട്ടെന്ന് വന്നു ഫോൺ ചാർജിൽ ഇട്ട […]

Continue reading

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 4 [ഡാഡി ഗിരിജ]

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 4 Maamiyude Chatting Part 4 | Author : Daddy Girija [ Previous Part ] [ Stories by Daddy Girija ]   Hai friends, കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിനു നന്ദി. ഇനിയും അത് തുടരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. NB : മുൻഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ നഷ്ട്ടം നിങ്ങൾക് തന്നെയാ. വായിച്ചുകൊണ്ട് തുടരൂ.. കാലത്തെ ഫോണിന്റെ ringtone കേട്ടാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത്. ഉമ്മയാണ് വിളിക്കുന്നത്, സമയം […]

Continue reading

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 3 [ഡാഡി ഗിരിജ]

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 3 Maamiyude Chatting Part 3 | Author : Daddy Girija [ Previous Part ] [ Stories by Daddy Girija ] Hai friends, കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിനു നന്ദി. ഇനിയും അത് തുടരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അത്യാവശ്യം ഒന്ന് mood ആയി വന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ മാമിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ആ പോക്ക് ആ മൂഡിന് കോട്ടം വരുത്തി. സാരമില്ല മാമി വരുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ കുറച്ചു […]

Continue reading

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 2 [ഡാഡി ഗിരിജ]

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 2 Maamiyude Chatting Part 2 | Author : Daddy Girija [ Previous Part ] [ Stories by Daddy Girija ] Hai friends, ആദ്യ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകിയ സപ്പോർട്ടിനു നന്ദി. അക്ഷരതെറ്റുകൾ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം വന്നാൽ ക്ഷമിക്കണേ… സപ്പോർട്ട് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു… ഡാഡി ഗിരിജ…. അന്ന് വെളുപ്പിന് 4.30ന് ഉമ്മ വന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത്. രാത്രിയിൽ വൈകി ഉറങ്ങിയതിനാൽ നല്ലോണം ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത്കൊണ്ട് […]

Continue reading