അമ്മ മാഹാത്മ്യം 2 [ബുഷ്‌റ ഫൈസൽ]

അമ്മ മാഹാത്മ്യം 2 Ammamahathmyam Part 2 bY Bushra Faisal     “”A½ fmimßyw þ ^*mw emPw “” NT]psX H¶mw emPw fq¶mfs¯ tbKn Nm\pw ASv km]n¨SnWp tlgw km]n¡m³ {l²n¡pftÃm ..! “”As½ Mm³ C_§s« …!”” “”tkPw k^t\ tfmsW … AÑsWs¡m*v kj¡v tNĸn¡^pSv !”” “”CÃt½ .. tW^s¯ k^m³ tWm¡mw !”” D¨ B]t¸mÄ ^mtKgv bp_¯ptbm]n. Bâ\n]pw AkWpw `¯ocpw hnWnf […]

Continue reading