അമ്മ മാഹാത്മ്യം 2 [ബുഷ്‌റ ഫൈസൽ]

Posted by

അമ്മ മാഹാത്മ്യം 2

Ammamahathmyam Part 2 bY Bushra Faisal

 

 

“”A½ fmimßyw þ ^*mw emPw “” NT]psX H¶mw emPw fq¶mfs¯ tbKn Nm\pw ASv km]n¨SnWp tlgw km]n¡m³ {l²n¡pftÃm ..!

“”As½ Mm³ C_§s« …!””

“”tkPw k^t\ tfmsW … AÑsWs¡m*v kj¡v tNĸn¡^pSv !””

“”CÃt½ .. tW^s¯ k^m³ tWm¡mw !””

D¨ B]t¸mÄ ^mtKgv bp_¯ptbm]n. Bâ\n]pw AkWpw `¯ocpw hnWnf Nm\m³ tbmNp¶p F¶n«v Bâ\n¡v {Xoäv sNmXp¯n«v k^mwF¶pw b_ªp B\v tbm]Sv.. Ak³ tbm]n¡jnªp hpf tbmNm³ Nm¯n^p¶p t^\p ! skÅn]mjvI]m\v ^mKn h-vNqan tbm]n^n¡p¶p , htSy«Wv Hmcohv D*v lWn]pw Mm]_pw AkVn B]SpsNm*v hmVm^\ t`lw sskNn B\v k^nN Nq«pNm^psfm¯p H¶v NqXpw ASm\vbSnkv.. ! hpf tbm]n«v tk\w St`¶v ^mtKgnsâ tflk`n¸n N* hnZn Hs¶Xp¯p Nm\pkm³.. St`¶v N* hnZn]ns` ^wP§Ä fWÊnÂWn¶pw fm]p¶tS CÃ. CWn Cu hnZn]n F´ms\¶p A_n]m³ H^p BNmw£. skÅn]mjvI t^\pknWv BjvI]n Gäkpw Cãs¸« Unkhfm\v. ASnWp Nm^\kpfp*v. Ct¸mÄ BjvI]n t_g³ tbms` Nn«p¶ ss`wPoN dÔw ASv Nn«p¶Sv skÅn]mjvI]m\v bns¶ lWn]mjvI]pw. htSy«³Nq«pNm^psfm¯p H¶v NqXn]n«m\v k^nN. koXnsâ sSm«Xp¯m\v hpir¯p¡apfm]n NqXm³ H^p shäv A¸v. hpir¯nsâ koXm\v At§^pHä¡m\v Smfhw , em^y f^n¨p tbm]n GN fNsa sN«n¨pw kn«p. NmÀ AknsX C«n«v WX¶p tbm^pw lWn]mjvI ^mkns` tbm]n FXp¡pw . NpXn¨psNm*v k*n HmXn¡^psS¶pÅ tbmanhn¡m^Wm\v hSy³ ASnWn F{S Np_¨p Uq^fm]m`pw F{S Np_¨p NpXn¨m`pw , Asæn`pwhtSy«³ AVnNw NpXn¡m_nà ^*p sb¤v NqXn]m fq¶v. lWn]mjvI sskNn«pw H¶v fnWp§pw. Cu ^*p Unkh§an`pw t^\pkntWmXv H^p{btSyN Sm`vb^yfm\v. AÃm¯ Unkh§an hSyWv ko«n k¶m`pw Ft´`pw b\n D*mNpw `mbvtXm¸v FXp¯p Np¯nbnXn¨n^n¡p¶SvNm\mw. hÀ¡mÀ DtUymPØÀ¡v Hmcohn AÃmsS ko«n k¶m`pw b\n]pt*m CSptbms` F¶v t^\p tImUn¨m hSy³ b_]pwWns¶t¸ms` BapNÄ hÀ¡mÀ DtUymPØÀ b\n FXp¡p¶k^à F¶v b_]mSn^n¡mWm\v Mm³ FÃm b\n]pw hf]¯p SoÀ¡m³tWm¡p¶Sv F¶v. B Unkh§an FÃmw sskNn C^p¶pw b\n Njnªm bns¶ k¶p NnX¶p_§pw. tW^s¯ b\ns]ms¡ NjnªmÂfm{Sfm\v skÅn]mjvI¡pw lWn]mjvI¡pw bp_sf AbqÀÆfm]n H^p Nan Nn«p¶Sv. bs£ fnWp§p¶ Unkhw Nn«p¶ Nan B\v t^\pknWv Cãw. At¶ hvsbgy Nn«q. fnWp§n k^p¶ Unkhw BUysfm¶p km]n S^pw bns¶ bqkn W¶m]n W¡n¯^pw F¶nt« Nan SpX§q. AÃm¯Unkh§an N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.