എന്റെ ഇടുക്കി

എന്റെ ഇടുക്കി Ente Idukku bY ASLAM tb^v Fdn.CXp¡n]ns` H^p sNm¨p {Pmfw B\v Fsâ WmXv. sI_p¸w fpS ss`wPnN Nm^y§an FWn¡v e]¦^ Sm ¸^yfm\v .18 ¢mhn bYn¡pt¼mÄ B\v Fsâ BUymWpekw. BUyw Fsâ IpäpbmXpNsa¡p_n¨p b_]mw. fq¶pWm`p G¡_n b_¶p NnX¡p¶ khvSpknsâ CX]v¡m\v Fsâ koXv.  sN Fhv C dn]n`m\v ,’A½ Xo¨_pw. sSms«SnÀ kl¯m\v Npª½]psX koXv.sI_n]ѳ kntUl¯m\v .Npª½ H^p Bä³ I^¡m\v .Npª½]v¡p […]

Continue reading

ബിനു വയസ്സ് 18 [ Aslam ]

ബിനു വയസ്സ് 18 BINU VAYASSU 18 BY ASLAM Fsâ tb^v dnWp k]hv 18,¹hv 1 bYn¡p¶p.H^p Unkhw A½m]n B]p*m] AWpekw.lWn]jv¨ sskNpt¶^w A½m]n ko«n k¶p A½mk³ AknXnà A½]v¡v hpPfnÃsS Blpb{Sn]n B\v ASnWm`v AknsX Wn`vNm³ tbm]Sm\v.dnWpsW Fsâ NqsX knX\w MmWpw bntÅ^pw Ss¶t]mÅq.Aѳ b_ªp WnW¡v Wmsa bXnSfnÃtÃm Wo A½m]nsX NqsX sbms¡m.ASnNw Uq^sfm¶pfnà H^p 5Nnfn Nm\pw. CWn A½m]ns] Np_n¨v b_]mw […]

Continue reading

എന്‍റെ പെണ്ണുങ്ങൾ

എന്‍റെ പെണ്ണുങ്ങൾ ENTE PENNUNGAL BY: ASLAM   Fsâ tb^v gcoNv Fsâ ko«n D½]pw D¸]pw C¯m¯]pw D*v . FWn¡v Ct¸m 15 k]Êv MmWpw C¯m¯]pw (gimW – 19 ) bphvSN¸pjp¡Ä B\v M§Ä 2 tb^pw bYn¡mWpw fnXp¡^m\v Mm³ 10 ¢mhv b^o£ FjpSn Wn¡p¶p. C¯m¯ Zn{Pn AkhmW kÀgw. M§apsX D¸ (hpss`fm³) Wm«ns` A_n]s¸Xp¶ H^p kyàn]m\v bns¶ b©m]¯v sf¼_pwNqXn]m\v . […]

Continue reading