എന്റെ ഇടുക്കി

Posted by

എന്റെ ഇടുക്കി

Ente Idukku bY ASLAM

tb^v Fdn.CXp¡n]ns` H^p sNm¨p {Pmfw B\v Fsâ WmXv. sI_p¸w fpS ss`wPnN Nm^y§an FWn¡v e]¦^ Sm ¸^yfm\v .18 ¢mhn bYn¡pt¼mÄ B\v Fsâ BUymWpekw. BUyw Fsâ IpäpbmXpNsa¡p_n¨p b_]mw. fq¶pWm`p G¡_n b_¶p NnX¡p¶ khvSpknsâ CX]v¡m\v Fsâ koXv.  sN Fhv C dn]n`m\v ,’A½ Xo¨_pw. sSms«SnÀ kl¯m\v Npª½]psX koXv.sI_n]ѳ kntUl¯m\v .Npª½ H^p Bä³ I^¡m\v .Npª½]v¡p ^*p f¡Ä .fq¯ sI¡³ hnKp Ft¶¡mÄ ^*p k]ÊnWp fq¯Sm\v. b¯mw ¢mhn B]SnWm AksW tdmÀZn§n B¡n]n^n¡pN]m\v .Ca]kÄ hnKn Fsâ {bm]w. M§Ä H^pfn¨m\v h-vNqan tbm]n k^p¶Sv. Npª½ “”f’ km^nNNapsX B^mVnN]m\v, MmWpw. Fsâ ko«n km^nNNÄ km§m_nÃ. Mm³ Npª½]psX ko«n Wn¶pfm\v km]n¡p¶Sv. fmSyp fä¯nsâ tWmk`pNapsX H^p B^mVN³ B]n^p¶p Mm³. tWmk`pNans` Wm]nNfm^psX In{S§Ä tWm¡n]n^n¡pt¼mÄ Fsâ SpX]v¡nX]n sI_n] H^p S^n¸v k^p¶Sv Mm³ Gjmw Nv–amhn bYn¡pt¼mjm\v BUyfm]n A_n]p¶Sv. B kÀgs¯ fVy tkW`kVn¡m`¯v B\v Mm³ BUyfm]n km\w knXp¶Sv. B NT BUyw b_]mw. H^p Unkhw D¨Sn^nª hf]¯v Mm³ Npª½]psX ko«n tbm]n.fp³kl¯v Bs^]pw N*nÃ.Mm³ bSps¡ kmSn Sp_¶p AN¯p N]_n. At¸mÄ koXnWp bp_Nn skÅw kojp¶ lÐw tN«p .Npª½]psX koXnsâ bnWv emP¯m]m\v Nn\À. koXnWp fpNant`]v¡p N]_p¶ sÌ]À sN]vhnWv AXn]n Wn¶m\v AknsX FÃmk^pw Npan¡p¶Sv. B f_kn Wn¶v Npan¨m bp_¯p BÀ¡pw Nm\m³ Njn]nÃ. ASnWp bn¶n Ak^psX kmjt¯m«w B\v. B kl¯p koXpNÄ H¶pw CÃm¯SnWm Sp\n]nÃmsS tk\sf¦n Npan¡mw. Wà huN^yfm\v.Npª½ b`t¸mjpw sI_n] tSmÀ¯v fp`]v¡v fpNan k¨psN«n Npan¡p¶Sv Mm³ N*n«ps*¦n`pw As¶m¶pw FWn¡v A¯^w knNm^w H¶pw D*m]n^p¶nÃ. b`t¸mjpw Npª½ Fsâ fp³bn k¨v Nm`nWnX]n thm¸v bS¸n¨p tS¡p¶sSms¡ Mm³ N*n«p*v.bs£ A¡m`¯p Mm³ AsSm¶pw {l±n¨n«nÃ. Hmt¡ ,Mm³ NT SpX^s«. Ak^psX NnX¸p fp_n]psX bnWvemP¯m]m\v Cu b_ª sÌ]À sN]v–hv .ASnWp sSm«Xp¯m]n H^p KW D*v.NSNnWp bN^fm]n b`NNÄ tIÀ¯p AXn¨n^n¡pN]m\v B KW`n .Wà knXkv D*v b`NNÄ S½nÂ.skÅw kojp¶ lÐw tN«v Mm³ B fp_n]nt`¡p N]_n. fp_n]n C^p«m\v ,ASnWm bp_¯p Wn¶pw tWm¡n]m ANt¯m«p Nm\m³ Njn]nÃ. AsS hf]w FWn¡v sSm«Xp¯n^p¶p bp_Nn WX¡p¶Sv kyàfm]n Nm\m³ Njn]pw . Mm³ bSps¡ KW`^nNnt`¡p sI¶v tWm¡n]t¸mÄ hnKn]m\v.Sp\ns]m¶pfnÃmsS N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.