പെരുമഴ നൽകിയ മധുചഷകം 2 [ANOOP SS]

പെരുമഴ നൽകിയ മധുചഷകം 2 PeruMazha Nalkiya Madhuchashakam Part 2 bY Anoop SS Previous Parts     AÂbtW^w A½½]psX fXn]n S`Im]v¨pNnX¶t¸mÄ Fsâ NnS¸nWp A`vbw lfWfp*m]n. Mm³ sfsà N®pSp_¶p tWm¡n]t¸mÄ AkÀ S` bn¶nt`¡p Im]v¨p k¨p shän]n Im^n]n^n¡p¶p sI_n] ^oSn]n NnS¡p¶ Ak^psX fmSa¡pX§Ä lzmhPSn¡Wph^n¨p D]À¶p Smjp¶p*m]n^p¶p. Np_¨pfpt¶ks^ hzÀ® kÀ®f\nªn^p¶ B fp¯\nfp`NÄ Fsâ b^m{Nf¯m Ipk¶p SXn¨p, AknXknsX Wo`n¨Sm]n¡*p. fp`¡®pNÄ N_p¯fp´n^n]psX k`p¸¯n […]

Continue reading