പെരുമഴ നൽകിയ മധുചഷകം 2 [ANOOP SS]

Posted by

പെരുമഴ നൽകിയ മധുചഷകം 2

PeruMazha Nalkiya Madhuchashakam Part 2 bY Anoop SS

Previous Parts

 

 

AÂbtW^w A½½]psX fXn]n S`Im]v¨pNnX¶t¸mÄ Fsâ NnS¸nWp A`vbw lfWfp*m]n. Mm³ sfsà N®pSp_¶p tWm¡n]t¸mÄ AkÀ S` bn¶nt`¡p Im]v¨p k¨p shän]n Im^n]n^n¡p¶p sI_n] ^oSn]n NnS¡p¶ Ak^psX fmSa¡pX§Ä lzmhPSn¡Wph^n¨p D]À¶p Smjp¶p*m]n^p¶p. Np_¨pfpt¶ks^ hzÀ® kÀ®f\nªn^p¶ B fp¯\nfp`NÄ Fsâ b^m{Nf¯m Ipk¶p SXn¨p, AknXknsX Wo`n¨Sm]n¡*p. fp`¡®pNÄ N_p¯fp´n^n]psX k`p¸¯n BXn¡an¡p¶p,Mm³ S` sfsà fpNant`¡p]À¯n A½½]psX k`s¯ fp`¡®n WmkpsNm*p W¡n.AkÀ sI_pSms]m¶W§n,At¸mÄ Mm³ Ak]n bÃpsNmÅmsS Ip*psNm*p NXn¨pk`n¨p. AtSmsX AkÀ S` WnkÀ¯n Fsâ fpOt¯¡p tWm¡n, At¸mÄ B fpO¯p H^p hwSrbvSn]psX emkw DÅSptbms` FWn¡p tSm¶n. Aks^sâ S`fpXn]n k`SpssN sNm*p SjpNm³ SpX§n, CXSpssN Fsâ WPv–Wfm] sW©n`pw k]_n`psfÃmw HjpNnWX¶p. AtSmsX Fsâ l^o^w ko*pw IqXp bnXn¡m³ SpX§n. tNm^ns¨m^n]p¶ fj]pw ASpfq`fpÅ S\p¸pw Fsâ knNm^§sa ASntkP¯n D\À¯n bqäns` tSWn`pw Np®¸m`n`pw fp§n¡pan¨ Fsâ Np«³ sfà AW§pkm³ SpX§n. At¸mÄ Ak^psX CXSpssN t^mfmkrSfm] Fsâ sW©nsW SjpNn sI_n] fp`¡®pNan AfÀ¯n. CX]v¡nsX ASnsW sM^XpkWpw bnXn¨p k`n¡pkmWpw SpX§n, AtSmsX AÀ² f]¡¯n`m]n^p¶ Fsâ N^nko^³ S`]p]À¯n Wn¶p. A½½]psX ssN F®]n fp§n] tbms` Wn¶ Fsâ Np®]n F¯n. AkÀ Aksâ A{PIÀ½s¯ bn¶nt`¡p k`n¨p. AtSmsX Np®¯`¸p Ipk¶p SpXp¯ S¡mantbms` Sna§n. Ak^ksW ssNsNm*p NX]pkm³ SpX§n. Mm³ Ak^psX Njp¯n bnXn¨p Smtj¡p k`n¨p Ip*pNsa I¸nk`n¡pkm³ SpX§n, Fsâ WmknsW A½½]psX km]nt`¡p N]än,Ak^nt¸mÄ ASnsW Du¼nk`n¨p, F¶n«p Ak^psX WmknsW Fsâ km]nt`¡p N]än. Mm³ ASn sfsà NXn¨p k`n¨p. At¸mÄ A½½]psX km]n Wn¶p DfnWoÀ Fsâ km]nt`¡p HjpNn, Cu hf]sfÃmw Ak^psX ssNNÄ Fsâ Np«sW SjpNns¡m*n^p¶p. Mm³ A½½]psX fXn]n Wn¶p sfsà F\oäp, ASnWp tlgw Aks^ shän]n Wn¶pw bnXns¨jpt¶`vbn¨p. F¶n«p Ak^psX bn¶nt`¡p tIÀ¶pWn¶v C^p N£¯nWpfnX]n`qsX fp`Nsa sM^Xn]pX¡pkm³ SpX§n. ASnWp tlgw k`SpssN Smtj¡p sNm*ptbm]n bq_nt`¡p kn^`nXpkm³ {lfn¨t¸mÄ Aks^s¶ kn`¡n. kas^ WmanWp tlgfpÅ DjpSpf_n¡Â fq`w Ak^psX NXn]nXw fpjpk³ Wo_p¶Sm]n b_ªp, At¸mÄ Ak^psX fpOemkw kas^ U]Wo]fm]n^p¶p. Ak^psX N^`maW]n Fsâ Np«³ D\À¶p Wns¶¦n`pw Aks^ tWmkn¡pkm³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.