അമ്മ മഹാകളി റാണി 2 [HISTORYMAN]

അമ്മ മഹാകളി റാണി 2 AMMA MAHA KALIRAANI PART 2 BY HISTORYMAN Previous Parts | Part1 |   ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അശ്വിൻ ,ഒരുപാടു പേരെങ്കിലും എൻ്റെ പേര് മറന്നു കാണുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം , പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മയെ മറക്കാൻ സാധ്യമാവില്ല , അതെ ഇത് “‘അമ്മ മഹാ കളിറാണി “എന്ന അനുഭവകഥയുടെ തുടർഭാഗം ആണ് ,ഈ കഥ വായിക്കാത്തവർ മുൻപത്തെ ഭാഗം വായിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം തുടർന്ന് വായിക്കുക ” https://kambistories.com/amma-maha-kaliraani/ […]

Continue reading

അമ്മ മഹാ കളിറാണി

അമ്മ മഹാകളി റാണി AMMA MAHA KALIRAANI BY HISTORYMAN Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶Sv Fsâ A½]psX NT]m\v , Fsâ tb^v Alzn³, Mm³ ¹hv 1 CWv bYn¡p¶ Nm`w , Fsâ ZmZn Nps_ Nm`w fp³bv f^n¨ptbm]Sm\v , AknsX¶p Fs¶ tWm¡m³ A½]psX cmfn`n B\v D*m]n^p¶Sv ,, F´v him]¯nWpw A½]psX cmfn`n]pw A½]pw B\v DÅSv ,,CWn A½s] bän b_]mw A½]psX tb^v AWnS […]

Continue reading