അമ്മ മഹാ കളിറാണി

Posted by

അമ്മ മഹാകളി റാണി

AMMA MAHA KALIRAANI BY HISTORYMAN

Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶Sv Fsâ A½]psX NT]m\v , Fsâ tb^v Alzn³, Mm³ ¹hv 1 CWv bYn¡p¶ Nm`w , Fsâ ZmZn Nps_ Nm`w fp³bv f^n¨ptbm]Sm\v , AknsX¶p Fs¶ tWm¡m³ A½]psX cmfn`n B\v D*m]n^p¶Sv ,, F´v him]¯nWpw A½]psX cmfn`n]pw A½]pw B\v DÅSv ,,CWn A½s] bän b_]mw A½]psX tb^v AWnS , k]Êv 38 ,

skap¯ Wn_w , A^]v–s¡m¸w fpXn , k`n] Np*nNÄ ,fp`NÄ 38 B\v ..CSn`vb^w H^p I^¡nWp tks_ F´m\v tk*Sv .. M§Ä ASymklyw ssbh DÅ cmfn`n B\v .. ko«n FÃm huN^y§apw D*v ,, ‘A½ sbmSpkm]n bp_t¯m«p tbmNpt¼mÄ hm^n]m\v V^n¡m_p ASpw ss`äv B³Zv ZmÀ¡v NaÀ Wnj`Xn¡p¶ hm^nNÄ , ‘A½ H^pbmXp Be^\§Ä H¶pw V^n¡m_nà , fm` CXm_nà , sI_n] Z]f*v N½`pw , ^*p fq¶v hzÀ\ kaNapw B\v NqXpS`pw V^n¡^p ,, A½]psX fpXn Sp¼p N«v sI]vSSm\v M§apsX H^p dÔpknsâ dyq«n hvb]n ‘A½ Øn^fm]n tbmNm_p*v , Ft´m A½]v¡v hz´w huµ^y¯n ASn]m] Bßknlzmhkpw ..sI_pSm]n Ai¦m^kpw D*v , CSv b_]m³ Nm^\w fsäm¶Ã b`t¸mjpw Mm³ bp_s¯ms¡ tbm]n Nan¨p k¶p ko«n Xokn N*n^n¡pt¼mÄ.. ‘A½ Fs¶ lmhn¡m_p*v .. tfmsW WnW¡v Npans¡m¶pw tkt* , Ft¸mjpw C§sW Nm«pkmhnNsa tbms` C^n¡pw ko«n b\nNsams¡ SoÀ¯p Mm³ Ft¸mjpw C^n¡p¶Sv N*ntà ..A½]v¡p Ct¸mÄ ASymklyw SXn D*v , SXn F¶v b_ªm k]_ns`ms¡ C^n¡pt¼mÄ H^p fX§pw , N£¯nsâ sshZn »uhn Wn¶pw Sp_n¨p Wn¡p¶ fmwhemP§apw Bs^]pw sNmSn¸n¡pw ,,A½]v¡p bän] Ad²w Fs´¶m FWn¡v {bm]w NqXn]Sv ‘A½ Sn^n¨p A_nªn^p¶nà , ‘A½ ko«n CâÀsWäv H¶pw FXp¡m³ h½Sn¡nà , ASpsNm*v A½]psX sfmssd`n Ss¶ Mm³ Sp*p Nm\m³ {lfn¡pw , F¶n«p inÌ_n HsN Zn`oäv sI¿pw ,, CSv bSnkm]n^p¶p , F¶m F¶pw sfmssd Nn«m¯N^\w km\w knXm³ fmÀPw CÃmªSpsNm*v , A½]psX sK«n]pw {dm]pw FÃmw FXp¯p f\¯p km\w knXm_p*v , ^m{Sn A½]psX NqsX B\v NnX¸p , At¸mÄ Øn^w km\w AXn]m\v ,, Fsâ emkW]n Mm³ F{S Npªp§sa]m\v A½]v¡p h½mWn¨Sv F¶v FWnsNm^pbnXn]pw Cà ,, …A§sW Unkh§Ä Njnªptbm]n A½]v¡p b_]¯¡ tKm`n H¶pfnà , bYn¸pw Cà , huµ^y¯nWpw hzmSnSnWpw fm{Sw ]msSm^p Np_kpw Cà ,.H^p Unkhw {Nnhvfhv kmt¡g³ hf]¯p ko«n AäNpäb\nNÄ WX¡pN]m\v ,,, f^¸\n B\v WX¡p¶Sv , ko«n A½]pw MmWpw fm{Sw , b\n¡m]n k¶ H^p tI«sâ sfmssd Mm³ BtamXv huir¯n km§n ASn Nan¨psNm*n^n¡mWv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.