എൻ്റെ മാളു [edited version] [Thomas Shelby]

എന്റെ മാളു 1 Ente Maalu Edite version Part 1 | Author : Thomas Shelby   Hi…. ഞാൻ ആദ്യമേ എന്റെ മാളു എന്ന പേരിലൊരു കഥ പബ്ലിഷ് ചെയ്‌തിരുന്നു…. കുറച്ച് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾമൂലം…. ബാക്കി ഭാഗം…. പബ്ലിഷ് ആയില്ല…… അതുകൊണ്ട്…. കുറച്ച് തിരുത്തലുകളും…. മാറ്റങ്ങളും വരുത്തി…. കഥ ഒന്നുകൂടി എഴുതുകയാണ്….. ആദ്യഭാഗത്തിന് വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചിരുന്ന… രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ കുടി ഇതിനൊപ്പം ചേർക്കുന്നു…… എല്ലാവരും വായിച്ചു അഭിപ്രായം പറയുക…..   നേരത്തെ […]

Continue reading