ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 3

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 3 Bbaryayil Thudakkam Part 3 bY Skippo | Previous Part   {bn] hpir¯p¡sa F³s_ NT FÃmkÀ¡pw Cãfms]¶v N^pSp¶p. ^*mfs¯ bmÀ«n]n Np_¨p AVnN tbKpNÄ k¶Sv £f tImUn¡p¶p. ASv F§sW k¶p F¶v FWn¡v A_n]nÃ. t^O: tI«m FWn¡v,tI«m tW^w H^pbmXm]n t^O k¶v knan¨t¸mÄ B\v Mm³ F\oäSv, N®v Sp_¶v tWm¡n]t¸mÄ t^O s_Zv NaÀ hm^n DXp¯v Wn¡p¶p,Npan¨v Cu_³ B\v. N¿n […]

Continue reading

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 2

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 2 Bbaryayil Thudakkam Part 2 bY Skippo | Previous Part     BSy emPw FÃmkÀ¡pw CãvXsb«p F¶v A_ªSn Sm¦vhv. CãvXs¸«m Nfâvhv f_¡^pSv ¹ohv A§sWNp_¨v BÀemXw B]n¯s¶ FÃmw sI]vSp. NÃym\w Njnªv t^O Fsâ ko«n B\v Wn¶Sv.Fsâ Wm«ns` BIm^w ASm]n^p¶p.NÃym\ sI¡sâ ko«n`m\v cÌv ssWäv. dÔp¡Ä FÃmw H^p knVw tbm]n. tI¨osX ko«pNm^pw tI¨n]pw f¡apw D*m^p¶p .tI¨nNpv ssckv […]

Continue reading

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 1

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 1 Bbaryayil Thudakkam Part 1 bY Skippo Fsâ tb^v NmÀ¯nNv .FWn¡v C^pb¯n Gjv k]hp. Nm\m³ A{S hpµ^³ Asæn`pw ASymklyw Nm\m³ Npj¸w H¶pw CÃ. tdmZn cnäv B\v. C^pw Wn_w B\v Mm³. sN.Fhv .AÀ.Xo.hn dhns` N*ÎÀ tKm`n B\v FWn¡v. bn.Fhv.hn FjpSn Nn«n]Sm\v Cu tKm`n. ko«n Aѳ ,A½, tI¨n bns¶ Mm³.tI¨nsX NÃym\w Njnªv dmw¥qÀ C sh«nÂZv B\v. […]

Continue reading