ആദിപാപം ഹേമലതം 1

കഠിനമായ നിഷിദ്ധ സംഘമത്തിന്റെ ഭ്രമാത്മകമായ ആവിഷ്കാരമാണ് കഥയുടെ സംഗ്രഹം. കഥയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കു വെക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കോണ്ട്. ആദിപാപം, ഹേമലതം 1 Aadipaapam മീരാ വിശ്വനാഥ് sNmÃkÀgw 1107 Ø`w NX¯mWmXv {bknly. ?? BUo Wo CSv ks^ F\oäntÃ. f\n F«v Njnªp..?”” krÝnN fmh¯nsâ S\p¯ {bemS¯nsâ fuWs¯ No_n fp_n¨p sNm*v bm{Sw Njp¶SnWnX]n tif`S fNsW Wo«n knan¨p. “”B.. MmsWm¶v D_§s« At½.. C¶v bÅn¡qX¯n tbmkm*tÃm..”” N_p¯ N¼nan¸pS¸v […]

Continue reading