ആദിപാപം ഹേമലതം 1

Posted by

കഠിനമായ നിഷിദ്ധ സംഘമത്തിന്റെ ഭ്രമാത്മകമായ ആവിഷ്കാരമാണ് കഥയുടെ സംഗ്രഹം. കഥയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കു വെക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കോണ്ട്.

ആദിപാപം, ഹേമലതം 1

Aadipaapam മീരാ വിശ്വനാഥ്

sNmÃkÀgw 1107
Ø`w NX¯mWmXv {bknly.
??
BUo Wo CSv ks^ F\oäntÃ. f\n F«v Njnªp..?”” krÝnN fmh¯nsâ S\p¯ {bemS¯nsâ fuWs¯ No_n fp_n¨p sNm*v bm{Sw Njp¶SnWnX]n tif`S fNsW Wo«n knan¨p.
“”B.. MmsWm¶v D_§s« At½.. C¶v bÅn¡qX¯n tbmkm*tÃm..”” N_p¯ N¼nan¸pS¸v H¶p NqsX tf`msN Ipän k^nªp Ak³ Sn^nªp NnX¶p. NX¯mWms« Np¶n³bp_s¯ knKWfm] {btUls¯ Hm`tfª ^*vfp_n sIä¡pÅn tif]pw bSnfq¶v k]hpNm^³ fNWpw SWn¨m\v. eÀ¯mkv I{µ³ Njnª b¯v bSnW©v kÀgfm]n NX¯mWmXv sNm«m^¯n ^mKmknsâ AwP^£NWm\v. Bt_jp fmhw NqXpt¼mÄ H^mjvIt¯¡v C^pbSp ssf Uq^fpÅ ko«nt`¡v k^pw. In`t¸mÄ ASn`pw NqXpw. Nma]psX lu^yfm\v I{µWv. AhmfmWyfm] l^o^QXW]m]Sv sNm*v AwP^£N tKm`n `en¡m³ {b]mhfp*m]n^p¶nÃ. ^mKmknsâ Wnj`m]n NqsX WX¡p¶Sv K§Ä¡nX]n k`n] Pfm]m\v. l¼at¯mX¸w fäpb` BWpNq`y§apw kn{lftkUWkpw `en¡pN]pw sI¿pw. Nnjt¡ Wm«ns` {bfm\n NpXpwd¯ns` Iq^pw Ip^p¡pfpÅ Nufm^¡m^n Smjv¶ KmSn¡m^tWmsXm¸w Hant¨mXn N`ym\w Njn¨SnWv tlgw AkÀ bqKy¯n Wn¶v SpX§n]Sm\v Np¶n³ bp_s¯ KoknSw. CÃm]vf]n Wn¶pw SpX§n A©v shâv Ø`s¯ sI_n] ko«n eÀ¯mknsâ Ahm¶nVyw Ds*¦n`pw KoknS¯n B^psX fp¼n`pw tSmÄ¡nsöpÅ Ur[WnÝ]fpÅSv sNm*v Ss¶ AkÀ h´pã^m\v.
bn¶m¼p_¯v bm{Sw NjpNn D\§m³ sk¨ tlgw tif C¯n^n A^nlt¯msX BUn]psX tWÀ¡v tbm]n. “”Cksâ Cu fXn C¶t¯msX Mm³ SoÀ¡psf¶pw”” bn_pbn_p¯p sNm*v AkÄ N¼nan k`n¨q^n Aksâ I´ns¡m^p sbX sNmXp¯p.
“”sk]n I´n]n S«p¶Sv ks^ NnX¶p_§m³ Wot¿ ^mKmknsâ fNWÃ.. WnâÑWknsX Nq`n¸\n]m..””
“”Cu A½]psX H^p Nm^yw H¶v D_§mWpw h½Sn¡nÃ..”” Ak³ fmWhnÃm fWthmsX F\oäv Dfn¡^n]psfXp¯v skan]nt`¡n_§n.
bÃv tS¨p fpOkpw NjpNn tNm`m]n]n C^p¶ AkWv N¸]pw N«³ Im]]pw sNmXp¯ tif AXp¡a]n bns¶]pw Sn^¡n`m]n.
koXnWXp¯pÅ hf{bm]¡m^³ ^mKokv fm{Sfm]n^p¶p BUn¡v Nq«v. Np¶n³ sI^pkns` Ak_m³ K·n]psX k`n] sSm«fm]n^p¶p Ak^psX {bVmW Smkaw. Nlpk*n]pw _d_pw Nkp§pw G¡À N\¡nWv hv–T`¯v– Wn_ªp Wn¡p¶ B tSm«w Nufm^¡m^psX H«pfn¡ Smt´m¶n¯^§Ä¡pw Ae]ØmWfm]n^p¶p.
tSm«¯nsâ H¯ WXpkn`m]n H^p tSmXp*v. Nrgn Bkly§Ä¡v tk*n skÅsfXp¡p¶ BjfpÅ tSm«n skan]n Wn¶pÅ BÀ¡pw {btklWw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.