മുലകൾക്കപ്പുറം 2 [ആമിന ബീവി]

മുലകൾക്കപ്പുറം 2 Mulakalkkappuram Part 2 | Author : Amina Beevi | Previous Part   മൂന്നു      ലക്ഷം      രൂപ      വാങ്ങിയതിന്         ഒമ്പത്       ലക്ഷം     രൂപയുടെ      വണ്ടി ചെക്ക്       വാങ്ങി        സൂക്ഷിച്ചതിൽ         പ്രത്യേകിച്ച്     […]

Continue reading

മുലകൾക്കപ്പുറം [ആമിന ബീവി]

മുലകൾക്കപ്പുറം Mulakalkkappuram | Author : Amina Beevi   ഈ        ഭാഗത്തിൽ      കമ്പി     ഭാഗം      ഒന്നും   ചേർത്തിട്ടില്ല     . സംഭവങ്ങൾ     ഉരുത്തിരിയുന്ന     ക്രമത്തിൽ      ചേർക്കുന്നതാണ്ഉച്ച        ഊണ്        കഴിഞ്ഞു ,         ഞായറാഴ്ച        കൊണ്ടാടുന്നതിന്റെ […]

Continue reading