മമ്മിയുടെ സമൂസ 4 [കമ്പർ]

Posted by

മമ്മിയുടെ സമൂസ 4

Mammiyude Samoosa Part 4 | Author : Kamber

[ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]


 

മമ്മിയുടെ         അഭാവത്തിൽ  കിച്ചണിൽ        പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരുന്ന          ശാന്തിയക്ക      അറിയാതെ      അച്ചുവിൽ        കാമമുണർത്തി

 

ജോലിക്കുള്ള            സൗകര്യത്തിന്         കള്ളിമുണ്ട്   ഒരു     വശം   കൊണ്ട്        അരയിൽ   കേറ്റി       കുത്തിയപ്പോൾ      മിനുത്ത    തുടക്കാമ്പിന്റെ        മുക്കാലും     കണങ്കാലും         കണ്ടപ്പോൾ        അച്ചുവിന്റെ         നാവിൽ    വെള്ളമൂറി…

 

” വടിക്കുവോ… ?”

പതിഞ്ഞ         സ്വരത്തിൽ    അച്ചു  ചോദിച്ചു

 

“എന്ത്…?”

ശാന്തി          കാര്യം  പിടികിട്ടാതെ   ചോദിച്ചു..

 

” കാല്… ”

 

മറുപടിക്ക്        കാക്കാതെ       അച്ചു         ശാന്തിയുടെ       മാംസളമായ        ചന്തിയിൽ       പിടിച്ചു..

 

അച്ചുവിന്റെ    ഓർക്കാപ്പുറത്തെ    നീക്കത്തിൽ       ശാന്തി     ശരിക്കും  പുളഞ്ഞു പോയി

 

” കുഞ്ഞ്         ഇത്     എന്ത്    തുടങ്ങീട്ടാ..?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *