മൂന്നാറിലെ രാത്രി 2 [വിമല]

Posted by

മൂന്നാറിലെ രാത്രി 2

Moonnarile Raathri Part 2 | Author : Vimala | Previous Part


ഉറങ്ങാൻ   ഉള്ള    തയാറെടുപ്പിലാണ്       ചിന്നു

റോസ്    നിറത്തിൽ        നേർത്ത       നയിറ്റിയാണ്       ധരിച്ചത്.. അതിനാൽ        അടിയിൽ          ധരിച്ച     കുഞ്ഞുടുപ്പുകൾ        വ്യക്തമായി    കാണാം…

” രാത്രിയെങ്കിലും        കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്          അല്പം      സ്വാതന്ത്യം       നല്കി    കൂടെ      ചിന്നു….?”

ടീച്ചർ      കള്ളച്ചിരിയോടെ      പറഞ്ഞു

ഓർക്കാപ്പുറത്ത്          ടീച്ചർ     പറഞ്ഞത്       ചിന്നുവിന്         മനസ്സിലായില്ല      എന്ന്      തോന്നിയ    ടീച്ചർ       തുടർന്ന്          പതിഞ്ഞ    ശബ്ദത്തിൽ       ചിരിച്ചു കൊണ്ട്      പറഞ്ഞു..,

” മുലയുടെ       കാര്യാ     കുട്ടി     പറഞ്ഞത്…”

ടീച്ചർ        കുലുങ്ങി      ചിരിച്ചപ്പോൾ       മുലകൾ      ഇളകി   മറിയുന്നത്      കാണാൻ    കഴിഞ്ഞു….

” ടീച്ചറുടെ        കുഞ്ഞുങ്ങൾ      സ്വതന്ത്രരാണ്…!”

ചിന്നുവിന്       ചിരി   വന്നു

അനുസരണക്കേട്      കാണിക്കുന്നത്        ശരിയല്ല     എന്ന്    മനസ്സിലാക്കി        പുറം     തിരിഞ്ഞ്   നിന്ന്                 ചിന്നു    ബ്രേസിയറിന്റെ       ഹൂക്ക്     എടുത്തു….      മുൻവശത്തെ     മൂന്ന്      ഹൂക്കുകൾ         അഴിച്ച്    വളരെ        വിദഗ്ദ്ധമായി        ബ്രേസിയർ     ഊരിയെടുത്തു…

ടീച്ചർ       ചിന്നുവിന്റെ       നേർക്ക്  നേർ      നിന്ന്        മുലകളിൽ      കണ്ണ്    നട്ടപ്പോൾ          ചിന്നു    ചൂളിപ്പോയി

” ചിന്നുവിന്റെ       െസെസ്      എത്രയാ…?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *