അമ്മാവിയമ്മ എന്റെ ഭാര്യ 4 [കമ്പർ]

Posted by

അമ്മാവിയമ്മ എന്റെ ഭാര്യ 4

Ammaviyamma Ente Bharya Part 4 | Author : Kamber

[ Previous Part ]

 

 

ധൃതിയിൽ           തിരിച്ച്          വരാനുള്ള            കുമാറിന്റെ          വെപ്രാളം           കണ്ട്         രേവുവിന്      ചിരി        അടക്കാൻ         കഴിഞ്ഞില്ല

” കാമ ഭ്രാന്ത്             ഒരു         വല്ലാത്ത         ഭ്രാന്ത്        തന്നെയാ….”

രേവു            ഊറി      ചിരിച്ചു

ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള           രോഗിയെ             എത്രയും         പെട്ടെന്ന്            ആശുപത്രിയിൽ        എത്തിക്കാൻ           ഉള്ള            ആവേശമായിരുന്നു         കുമാറിന്

സാധാരണ            എടുക്കുന്നതിന്റെ             പാതി        സമയം           കൊണ്ട്             കുമാറും    രേവുവും              തിരിച്ചെത്തി

ചിരിച്ചു          കൊണ്ട്             രേവതി            ഇറങ്ങി         നടന്നു         വീട്         തുറന്നു            അകത്ത്        കടന്നു…

പിന്നാലെ            കുമാറും…

അടുത്തത്           എന്താവും     കുമാറിന്റെ  ്് നീക്കെമെന്ന്      : ഉദ്വേഗത്തോടെ             രേവതി        കാത്തിരുന്നു

െപട്ടെന്ന്             രേവതിയുടെ        തോളിൽ              കിടന്ന       വാനിറ്റി      ബാഗ്           കുമാർ         ഊരി         എറിഞ്ഞു

െപാടുന്നനവേ           രേവതിയെ        കോരി            എടുത്ത്       കുമാർ     ഗോവണിപ്പടി           കയറി         മുകളിലത്തെ           നിലയിലേക്ക്          പോയി

രേവതിയുടെ           കനത്ത           ചന്തി           കൃതമായി             കുട്ടനിൽ            ഉരസിക്കൊണ്ടിരുന്നത്               ഇരുവർക്കും               തരി        സുഖം      നല്കി

പതുപതുത്ത             െമത്തയിൽ           കുമാർ            രേ വു വിനെ            കിടത്തി

കലശലായ           നാണത്തോെടെ      കീഴ്ചുണ്ട്            കടിച്ച്         രേവു         കുമാറിനെ           നോക്കി….. പ്രത്യേകിച്ച്                ബൾജ്           െചയ്ത            ഭാഗത്ത്

അത്           കണ്ടിട്ടാ വണം          ഒന്നുകൂടി              പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ     കുമാർ             മുഴച്ച          ഭാഗത്ത്      അമർത്തി           തടവി

”   െകാതി പ്പിക്കുവാണോ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *