ഡോഗിയാ എനിക്കിഷ്ടം 2 [കേശു]

Posted by

ഡോഗിയാ എനിക്കിഷ്ടം 2

Dogiya Enikkishttam Part 2| Author : Keshu

[ Previous Part ]

 

‘ ”   പിടിക്കാൻ            ഉള്ളത്      അവിടാ….”

സുനിതയുടെ          വാക്കുകൾ       കേൾക്കണ്ട          താമസം,      ഹേ മ    മുല         കൂർപ്പിച്ച്         മുന്നോട്ട്        ആഞ്ഞിരുന്നു

ˇ

കൂർത്ത്            മുഴുത്ത്           നില്ക്കുന്ന           ഹേമയുടെ          മുലകൾ     .   കണ്ട്           പെണ്ണായ        സുനിതയ്ക്ക്           പോലും        വായിൽ          വെള്ളമൂറി

” എന്ത്         െസായമ്പൻ           മുലകളാ         െപണ്ണിന്റെ….?    കശക്കി          ഉടച്ച്         ഈമ്പി        വലിക്കാൻ           തോന്നും….”

സുനിത          ചുണ്ട്         നനച്ചു

” എന്താടീ….നീ        ഇപ്പം       ആലോചിച്ചത്….?    ഏതാണ്ട്       കുശുമ്പാണെന്ന്          തോന്നുന്നു………”

േ ഹമ           ഒരു           നമ്പരിട്ടു

” ഓ…… ഒന്നും       ഇല്ല         മോളെ……”

സുനിത         നിസ്സാരമാക്കാൻ       ശ്രമിച്ചു

” അതല്ലല്ലോ…… മോളേ…..!”

ചെറുതായി              സുനിതയുട      കാതിൽ         തുള്ളി            ഹേമ       പറഞ്ഞു

” എടീ        എന്ത്         പാകത്തിൽ       ഉള്ള       മുലകളാ        നിനക്ക്….    നല്ല          ഒത്ത        വലിപ്പം…..!”

മുല          തഴുകി       ഇടയ്ക്ക്    കുസൃതി          കാട്ടി       മുലക്കണ്ണ്          െഞരിച്ച്         സുനിത        പറഞ്ഞു

” ഹാ…… നോവുന്നു…. പതുക്കെ         പിച്ച്         െപണ്ണേ…..   എന്ത്         സുഖാടീ…..  നീ        തഴുകിയപ്പോ…    ഹസ്സ്           െചയ്യുമ്പോ       പോലും       ഇത്രേം          സുഖം        തോന്നീട്ടില്ല……”

േ മൽ        ചുണ്ട്        കടിച്ച്       േഹ മ            ഒന്നൂടി           ചേർന്ന്        ഇരുന്നു…..

േ ഹമ          സുനിതയുടെ           കൈ          മുലയിൽ         അമർത്തി

” ഹായ്….. എന്ത്          സുഖമാ      പെണ്ണേ….. നീ         തൊടുമ്പോൾ……!”

ഹേമ           സുനിതയുടെ         ചുണ്ടിൽ        ഒരു         മൃദു         ചുംബനം          നല്കി

” ഇപ്പം        നല്ല     ഒത്ത        വലിപ്പം…. ഇനി       വണ്ണം        േവണ്ട……”

സുനിത           േഹമയുടെ         മുലയിൽ          കശക്കി         സുനിത       െകാതി           പറഞ്ഞു

Leave a Reply

Your email address will not be published.