ആയിഷയുടെ കഥ 5 [ആയിഷ]

Posted by

ആയിഷയുടെ കഥ 5

Ayishayude Kadha Part 5 Author : Ayisha

Previous Parts | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4

A§sW W½Ä sWXp¼mtl^n knfmW¯mka¯n F¯n.tdmZnRv bmÊv FXp¯p Ffnt{PgWv Njnªp W½Ä t`mKn C^p¶p cpZv– Njn¨p Np_¨p _Ìv– FXp¯p F¶n«v {cgv B]n {ln`¦³ sFÀtkhv– tPäv C`vNv tbm]n D¸]pw hpssi knWvtZm hoän C^p¶p shâÀ C §mWpw D½]pw A§sW W½Ä sNmawtdm F]ÀtbmÀ«n XIv I]vSp O¯_n F¯n. O¯_n Mm³ fpt¶ k¶n«p*v. F]ÀtbmÀ«v Hmt¡ tI©v– sI]vSp A§sW H^pbmXv fmä§Ä d«v– ASv H¶pw tWm¡n Nm\m³ DÅ fmWhnN AkØ B]n^p¶nà . Ffnt{Pg³ sbs«¶v Njnªp dmtPKv Nn«n bp_¯p F¯n W½sa Nq«m³ Fsâ tks_ H^p Nhn³ B\v k¶Sv Aksâ tb^v hn_mKv. Aksâ Nm_n W½Ä D¸msâ _qfn tbm]n.
_qfn F¯n Np_¨p Njnªp Wm«n Wn¶v sNm*v k¶ dmPv Sp_¶p cpZv– fmän sk¨v D½ Nn¨\n N]_n Im] D*m¡n sNm*v k¶p. Im] NpXnIv hn_mKv b_ªp “”Mm³ C_§n Np_¨p Njnªp `©v Mm³ sNm*v k^mw “” F¶v b_ªp Ak³ tbm]n. D¸ FWn¡p H^p _qw Nm\n¨p S¶n«v b_ªp Wo CSv Dbt]mPnt¨m hpssi Wv tks_ _qw Nm\n¨p sNmXp¯p. Mm³ _qfn tbm]n {ZÊv– fmän H^p Ip^nUmÀ FXp¯p tXm]v–s`än tbm]n. B cv`män ^*p _qfn dmSv–_qfn AämIvZv B\v H¶v Fsâ Dw ^*mfs¯ D¸msâ Dw. bns¶ DÅSv iman B\v ASn Npan¡m³ bänÃ.
tXm]v–s`än F¯n {cgv B]n Ip^nUmÀ C«v Sn^n¨p _qfn F¯n. cv`män sskssc DÅSv sNm*v ASp N\Îv I]vSp kmXvhvB¸v Hm¸¬ I]vSp ^mtKãvX³ Hm¬ss`³ Dt*m F¶v tWm¡n Fs¶ t»m¡v– I]vSp sk¨nWv Np_¨p DÅ fWhfmVmWw NqXn tbm]n Nn«n.
Np_¨p tW^w NnX¶p hn_mKvN cpZv– sNm*v k¶p ASv Njn¨p. Np_¨p Njnªp hpssi C¡msâ H¸^w bp_¯p tbm]n Mm³ _qfn tbm]n NnX¶p Wà go\w DÅSv sNm*mt\m F¶v A_n]nà sbs«¶v Ss¶ D_§n.bns¶ F\oäSv sskNpt¶^w B\v. tbm]n Npan¨p Wnh-vN^n¨p tcm¬ _qfnsâ sshZn ImXn iman tbm]n C^p¶p CXNv D¸msâ NpXpwd¡mÀ k¶p Akt^mXv hwhm^n¨p ASn hn_mKn¡v– sâ sskcv– D*m^p¶p tb^v imK_ AkÀ Fs¶]pw Nq«n DÅn H^pbmXv tW^w hwhm^n¨p.
F¶n«v D¸msâ sb§apw D½]pw NqXn Nn¨\n tbm]n ^m{SnNpÅ cpZv– D*m¡n F¶n«v Fs¶]pw dmdnDw knan¨p W½Ä ^*p tb^pw NqXn cpZv– iman sNm*v sk¨v At¸mÄ hn_mKn¡ hpssi Dw N]_n k¶p B\p§Ä FÃmk^pw cpZv– Njn¨p F¶n«v sb®p§Ä Njn¨p k¶kÀ FÃmk^pw tbm]n.

Mm³ NnX¡m³ tk*n _qfn tbm]n Mm³ Ip^nUm_nsâ tXmbv A]n¨p {dm bn¶n Wn¶v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *