ഞാനും പ്രിയയും പ്രവിയും [Reloaded]

Posted by

ഞാനും പ്രിയയും പ്രവിയും [Reloaded]

NJANUM PRIYAYUM PRAVIYUM RELODED AUTHOR SANKARANARAYANAN

എല്ലാവരുടെയും അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച്, കുറച്ച് തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി , കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി publish ചെയ്യുന്നു

CsSsâ H^p hm¦`vbnN NT]m\v…

Mm³ l¦^Wm^m]\³..D®ns]¶v knan¡pw. dmw¥q^n H^p timhvbnä`ns` tWjvhv B\v…

{NnhvSpfhv vf^ftlon A{bSo£nSfm]n Nn«n. Ct¸mÄ Wm«n`m\v. Fsâ Nq«pNm^n {bko\]psX N`ym\fm]n^p¶p Njnª fmhw. FWn¡mt\ B hf]w `okv Nn«n]nÃ. N`ym\¯nWv k^m¯Sn AkÄ¡pw tI¨n {bn]]v¡pw H^ptbms` b^nekfp*v. Nm^\w, A{S]v¡v N¼Wn]m] MmWkt^mXv.

bYn¨n^p¶ Nm`¯v, MmWpw {bkn]pw Wà Nq«m]n^p¶p. Nqs«¶psk¨m Hs^ms¶m¶^ Nq«v. D®nt]äm F¶pÅ AkapsX knan…tim…H^p ^£]pfnÃ. B hf]§an S^w Nn«pt¼msjms¡ MmWkapsX Npªp fp`Nan sM¡pN]pw I´n¡v bnXn¡pN]pw Hs¡ sI]vSn^p¶p. AkapsX Ip*pNapsX fVp^w Mm³ Btkmaw Mm³ BhzUn¨n^p¶p. AkÄ¡pw AsSms¡ Cãfm]n^p¶p. {bmÎn¡Â hf]§an`m]n^p¶p M§apsX `o`mkn`mh§Ä AVnNkpw.

N`ym\¯nWptlgw AkÄ Zohâv B]n¡m\pw. F´m]m`pw Cu tbm¡v sk_psS]mkpw. H^p D½ tbm`pw S^s¸Xp¶ `£\fnÃ…C¶v Mm]_mjv¨ ko«n FÃm^pfp*mNpw. F´m]m`pw Io¯ knIm^§saÃmw fmänsk¨v AkÄ¡pw ko«pNmÀ¡pw H^p hhvsb³hv sNmXp¡m³ MmWkapsX ko«nt`¡v bp_s¸«p. tbmNpw kjn 5000 ^qb]psX H^p tKmZn km¨v km§n. {bkn]psX sN«nt]m³ Njnª]mjvI PÄcn tbms]¦n`pw Pncv_v sNmXpt¯¡mw F¶v knIm^n¨p. sk_pw Nt¿msX tbmNp¶sS§sW]m..

koXnWv Np_¨Ns`]m]n Hmt«m WnÀ¯n¨p. NmlpsNmXp¯v Hmt«m Sn^n¨pkn«p. lÐfp*m¡msS tPäv Sp_¶v Mm³ {bkn]psX tkZv `£yfm¡n Wo§n. ko«n AW¡sfm¶pw tNÄ¡p¶nÃtÃm. B^pw Csöp N^pSn Mm³ hz]w {bmNn. tim..knan¨n«v k¶m fSn]m]n^p¶p, F¶v knIm^n¨v Sn^n¨p tbmNm³ SpX§n]t¸mjm\v koXnWN¯p Wn¶v H^mXm¡n¸nXn¨ hwhm^w tN«Sv. Mm³ lÐfp*m¡msS koXnWp sshZn`qsX sI¶v KW`nW^nNn Wn¶v ASnsâ knXkn`qsX Mm³ HanªptWm¡n… Mm³ sM«nt¸m]n..

tim…b^nbqÀ\ WPvW^m]n {bn]]pw {bko\]pw. fp`NÄ sM¡n]pw b^hvb^w km^n¸p\À¶pw bq_pNÄ b^hvb^w W¡n]pw… tim Hs^ms¶m¶^ s`hvdn]³. {bkn Nm`N¯n NnX¡p¶p. {bn]]mt\ NpWnªn^p¶v {bkn]psX Smf^¸qknsâ C¯`pNÄ¡nX]ns` tS³ WpN^p¶p, AtSmsXm¸w bqknSapNsa Wp\]p¶pfp*v. {bko\ B hpO¯n hz´w fp`NÄ fÊmKv sI]vSpsNm*n^p¶p.

NpWnªn^n¡pt¼mÄ {bn]]psX kn^nª I´n N*m HmXns¨¶v Np® N]än AXn¨p SNÀ¡m³ tSm¶pw. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *