പ്രതിഭാ സംഗമം 2 [പ്രസാദ്]

Posted by

പ്രതിഭാ സംഗമം 2

Prathibha Sangamam  Part 2 Author : Kochu Kathari

 

H^p f\n Njnªt¸mÄ M§Ä tbm]n e£\w Njn¨p. Mm³ AXnkhv{S§Ä Hs¡ V^n¨v, H^p Ko³hpw Xo gÀ«pw V^n¨m\v tbm]Sv. tI«Wpw bm³_vhv Hs¡ C«m\v tbm]Sv. tI«Wv e£\w {co B\v. bs£ F³s_ e£\¯nWp ssbhm sNmXp¡\w. e£\w Njnªv Sn^nsN _qfn F¯n] Mm³, fp³bv C«n^p¶ Sp\nNapfm]n dmSv–_qfn tbm]n tkgw fm_n. bj]Sv tbms` AXn khv{Sw CÃmsS]m\v Mm³ bp_¯p k¶Sv.
At¸mtj¡pw tI«Wpw tkgw fm_n H^p `p¦n DXp¯n^p¶p. t^mfmkrSfm] knlm`fm] sW©v Sp_Êm]n NnX¡p¶p. B t^mf¡m«n F³s_ fpOw AfÀ¯m ³ FWn¡v sNmSn]m]n. Mm³ N«n`n³s_ H^ät¯¡v N]_n NnX¶p. tI«³ H^p Nth^]n C^p¶p. Mm³ fSn`n³s_ AXp¯v tIÀ¶m\v NnX¶Sv. F¦n`pw tI«³ N«n`n NnX¡msS, Nth^]n C^p¶p f]§m³ SpX§n. ASv N*n«v Mm³ tI«sW knan¨p.
“”””tI«m, AknsX Nth^]n C^p¶p D_§msS Um Cu N«n`n N]_n NnX¶v D_§p tI«m.”
“”””tk* tfmsa. AknsX Wo NnX¡pN]tÃ. bns¶ MmWpw NqsX NnX¶m l^n]mknÃ.”
“”””AsS´m tI«m? CknsX Bklyw tbms` Ø`w D*tÃm. bns¶´m.”
“”””F¶m`pw ASv l^n]Ã.”
“”””ASns`´m l^ntNXv? A§sW Bs\¦n Mm³ S_]n NnXt¶mamw. tI«³ CknsX NnX¡v–.”
“”””AsS´m]m`pw tk*. Mm³ Wns¶ CknsX sNm*pk¶n«p S_]n NnX¯n D_¡m³ F´m]m`pw S¿m_Ã.”
“”””F¦n tI«³ Wà Np«n B]n«v Um CknsX k¶p NnX¡v–.”
“”””tfmsa Wo {bm]bqÀ¯n B] sb®tÃ. B Wn³s_ AXp¯v Mm³ NnX¶m l^n]mknÃ.”
“”””ASns`´m H^p l^ntNXv? ^*p fq¶p kÀgw fp¼v ks^ W½Ä H^p N«n`n NnX¶p D_§n]n«ntÃ?”
“”””ASptbms` Bt\m Ct¸mÄ? A¶v Wo sNm¨pNp«n B]n^p¶p.”
“”””Hm…… At¸mÄ Mm³ kaÀ¶Sm\v tI«Wv Npj¸w. AsÃ?”
“”””F¶Ã tfmsa Mm³ b_ªSv. W½psX Wm«n CsSm¶pw bSnkÃ. ASm.”
“”””ASv tI«Wv A_n]mªn«m. htimU^§Ä H¶n¨p NnXs¶¶p knIm^n¨p B^pw H¶pw b_]nÃ.”
“”””F¶m`pw tfmta, AsSm¶pw l^n]Ã.”
“”””F¶m tI«³s_ Cãw tbms`.”
ASv b_ªpsNm*v, Mm³ AknsX NnX¶ goäpw FXp¯psNm*v, N«n`n Wn¶pw Smsj C_§n. Mm³ S_]n goäv kn^n¡m³ SpX§n]t¸mÄ, tI«³ goäv F³s_ ssN¿nÂWn¶pw S«n FXp¯p.
“”””Mm³ tSmän^n¡p¶p. Wo F´m]m`pw S_]n NnX¡m³ Mm³ h½Sn¡nÃ. Mm³ S_]n NnXt¶mamw.”
“”””AsS´m]m`pw Mm³ h½Sn¡nÃ. tI«³ S_]n NnX¶m MmWpw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *