ഒരു കൊച്ചു അവിഹിതം 1 [ഈപ്പൻ പാപ്പച്ചി]

Posted by

ഒരു കൊച്ചു അവിഹിതം 1 [ഈപ്പൻ പാപ്പച്ചി]

ORU KOCHU AVIHITHAM AUTHOR EAPPAN PAPPACHI

F_\mNpaw KnÃ]ns` A{S sI_pSÃm¯ H^p {Pmf¯n`m\v Cu NT WX¡p¶Sv. Mm³ {b\kv. Zn{Pn sh¡âv C]À bYn¡p¶p. Fsâ AÑWv H^p tÌgW_n tgmbv B\v. A½ H^p ko«½]pw. H^p tI«Wp*v. bpÅn sIss¶]n`m\v. hfmVmWb^fm]n tbmkp¶ H^p hmVm^\ NpXpwdw.A§sW]n^ns¡]m\v A½¡v H^p sI_n] hÀK_n tk*nk¶Sv. Aѳ cpÄ ssXw timhvbnä`n WnÂt¡*nk^pw. Mm³ fm{Stf DÅp ko«nÂ. ^mkns` Aѳ e£\w km§ns¡m*pk¶pS^pw. Mm³ ASv Njn¡pw. ^*p Unkhw Njnªt¸mÄ A]¡m^n]m] ^ftI¨n timhvbnä hµ^vlW¯nsW¯n. ko«ns` e£\Nm^y§Ä A§sW IÀ¨mkng]fm]n. At¸mÄ tI¨n b_ªp, {b\kv tfmWpÅ e£\w Mm³ D*m¡nt¡mamw, Ct§m«pÅ Nªn]pw. ASnWp tI«³ Nãs¸X* F¶v. BUysfms¡ Aѳ FSnÀs¯¦n`pw ^ftI¨n knXp¶ `£\fnÃ. HXpkn Aѳ h½Sn¨p.bntäUnkhw ^mkns` Mm³ H^p Sfnjv ImW`n H^p sFäw thmRv N*p km\w knXpN]m]n^p¶p. sbs«¶v kmSn`n Bt^m S«p¶Sv tN«p. tWm¡n]t¸m ^ftI¨n. {ZÊv Hs¡ tWs^]m¡n ImW fmän kmSn Sp_¶p. tN_nk¶ DXsW ^ftI¨n]psX tImUyw. F´m\v tfmsW kmSns`ms¡ AX¨n«p b^nbmXn F¶v. Mm³ b_ªp Xokn Nm\pkm^p¶p F¶v. H^pfmSn^n B¡n¨n^n In^n¨psNm*v tI¨n AXp¡a]nt`¡v N]_n. Ft¶mXv b_ªp Mm³ bp«p*m¡n S^msf¶p. Mm³ l^ns]¶p b_ªp ko*pw Xokn Nm\m³ SpX§n.CX¡v tI¨n knan¨p tS§m FknsX]m kt¨¡pt¶ F¶v tImUn¨p. AsSXp¯p sNmXp¡m³ AXp¡a]n N]_n] Mm³ ssWän fp«nWptfs` sbm¡n A^]n Sn^pNn k¨v Wn¡p¶ ^ftI¨ns] B\v N*Sv. bSns] F¶n sINp¯m³ N]_n¯pX§n.thm_n. ^ftI¨ns]¸än b_ªnÃtÃm. ^ftI¨n A{S hpµ^n H¶pfsæn`pw ASymklyw ewPn]pÅ H^p hv{So]m\v. H^pbmXp k®fnÃ. GNtUlw W½psX s`W]psX Hs¡ tdmZn tg¸v. Nm\m³ A{S ewPn]nÃ. C^pWn_w. bs£ sN«n]kWms\¦nt`m H^p NqS_. eÀ¯mkp C^pWn_fm\v. bs£ N*m H^p Dua `p¡v DÅ BÄ. hzemkfms\¦n`pw H^pkN]m\v. Wm«n H^mÄ¡pw N*pNqXm. FÃmk^v¡pw bm^sk¨p WX¡p¶ H^p fWpgy³. NqsX skÅfXn]pw. ^ftI¨n¡v H^p fNWp*v. Wjvh_n]n bYn¡p¶p.CWn NT]nt`¡v– Sn^n¨pk^mw. A§sW ^ftI¨n]psX fp«pw Nm`ns` hz^v\t^mf§apw N*p N¼n]Xn¨p Wn¡pkm^p¶p Mm³. tI¨n bm{Sw NjpNpN]m\v tdhnWnÂ. AsSm^p hvamdnWp fpNan`m\v. ASnsâ Smsj]m\v tS§m Nq«n]nXm_v. tI¨nt]mXv Mm³ b_ªp ASnWXn]n`m\v tS§m, tI¨n fm_n]m AsSXp¡msf¶p. tI¨n b_ªp, WnW¡¯nsâ AXn]n N]_n As§Xp¯pNqsX F¶v. Mm³ bSns] ASnWXn]n N]_n. Ct¸mÄ Fsâ sSm«pfp¶n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.