അതിഥി നക്ഷത്രം [Sanju Guru]

Posted by

അതിഥി നക്ഷത്രം

ATHIDHI NAKSHATHRAM BY Sanju Guru

“”s{X]n³ W¼À dmw¥qÀ Xp sNm¨ptkan k] B`¸n hq¸^vcmhv FN-vhvbv Ass_kvhv tgmÀ«`n Hm¬ ¹mäptcmw {So “”

F¶ A_n]n¸v tN«Spw W£{S Fjpt¶äp ¹mävtcmfnt`¡v WX¶p. W£{S dmw¥qÀ hnän]n k¶n«v WmapNÄ Np_t¨ B]n«pÅp. bpSn] Ø`w, bpSn] BapNÄ FÃmwsNm*pw AkÄ Cu WP^t¯mXv sbm^p¯s¸«p k^p¶tS DÅp. F©nWo]_nwPv F¶ hzbvWw tWXns]Xp¡m³ AkÄ¡p tN^aw kn«p bp_¯v kt^*n k¶p. ASymklyw W¶m]n bYn¡p¶ Np«n B]n^p¶n«pw sI_n] H^p fmÀ¡nWm\v AkÄ¡p Nt«mcv Wãsb«Sv. bns¶ HmÄ C´y F³{X³hv FjpSn Nn«n] fmÀ¡v– sNm*v dmw¥q^n H^p tNmtaKn AkÄ¡p Np_ª cohn H^p hoäv– H¯pNn«n.

AkÄ BUyfm]m\v ko«n Wn¶pw kn«p Wn¡p¶Sv. F_\mNpaw KnÃ]ns` H^p fnZn¢mÊv cmfn`n]n`m\v AkÄ KWn¨Sv. ko«n Aѳ A½ H^p AWn]³. WP^KoknSw AkÄ¡p bpSpfs]m¶pfà F¶m bpSn] Ø`w, emg FÃmw AkÄ¡p {blv–Wfm]n^p¶p. F¶m`pw Njnª H^p fmhs¯ CknXps¯ KoknSsNm*v AkÄ Np_s¨ms¡ bXns¨Xp¯n^p¶p. C¶v AkÄ dmw¥q^n Wn¶p Wm«nt`¡p tbmkpN]m\v.

BUyfm]m\v AkÄ s{X]nWn Hä]v¡v ]m{S sI¿p¶Sv. AÑWpw A½]pw tIÀ¶m\v Aksa dmw¥qÀ tNmtaKn sNm*pk¶p tIÀ¯Sv. ASnWp tlgw BUyfm]m\v AkÄ Wm«nt`¡p tbmNp¶Spw. FZyqt¡g³ t`m\nWpÅ tb¸_pNÄ tNmtaKn Wn¶p sl^n]m¡n Nn«n ASv Wm«ns` {dm©n F¯n¡\w ASnWm]m\v AkÄ Wm«nt`¡p tbmNp¶Sv. H^p hvboZv tbmÌv– A]t¡* Nm^ytf D*m]n^p¶pÅp. F¶m C{S]pw Unkhw BUyfm]m\v AkÄ ko«n Wn¶pw bn^nªn^n¡p¶Sp, ko«n tbmNm³ A{S]pw B{Pin¨m\v AkÄ C^n¡p¶Sv.

k`y {bSo£ H¶pw D*m]n^p¶nà F¶m`pw FIv Hm Zn t]mXv ^*p Unkhw `okv tImUn¨t¸mÄ bpÅn AS§p sNmXp¯p. fq¶v Unkhw ko«n Wn¶p Sn¦amjvI Sn^ns¨¯mw F¶ ¹mWn B\v tNmtaKn Wn¶p C_§n]Sv. kÀ¡nwPv– tZ]v–hv B]SpsNm*v Nq«nWp Bs^]pw Nn«n]nÃ. ^*pw N`v¸n¨p s{X]n³ Xn¡äv dp¡v– sI]vSp C_§n. Ct¸mtj tbm]n bYn¡mw CWn]pÅ Nm`§an Hä]v¡v k¶pw tbm]pw bYn¡t*. hz]w ssV^yw hwe^n¨p AkÄ C_§n.

A{S¡VnNw So£v\fm]n B{Pin¨n^p¶p AkÄ ko«ns`¯m³. AkhmW Wnfng dp¡nRv B]n^p¶SpsNm*v Xn¡äv N¬tcmw B]n^p¶nÃ. hm^fnà KW_`n ]m{S sI¿msf¶v Akapw N^pSn. dmw¥q^n Wn¶p SpX§p¶ s{X]n³ Atà k`y Sn^s¡m¶pw Nm\nà F¶m\v {bSo£n¨Sp. bs£ s{X]n³ AXp¯psNm*n^p¶Spw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *