അരുണേട്ടൻ

Posted by

അരുണേട്ടൻ

Arunettan bY Swathy

Mm³ hzmSn , CSv Mm³ BUyfm]n FjpSp¶ NT]m\v . H^pbmXv Sk\ NTNÄ km]n¨n«ps*¦n`pw FjpSm³ Ct¸mam\v H^p Akh^w `en]v¡p¶Sv . Mm³ FjpSp¶Sn Fs´¦n`pw sSäps*¦n £fn]v¡\w .

CWn Mm³ NT]nt`]vNv NX¡mw .CSv sk_pw NT Aà .Fsâ KoknS¯n WX¶ H^p hwekw Ss¶]m\v . Mm³ bm`¡mXv KnÃ]ns` H^p sI_n] {Pmf¯n B\v Smfhn]v¡p¶Sv . Fsâ ko«n Fs¶ NqXmsS A½]pw AÑWpw tI«Wpw tI¨n]pfm\v DÅSv . bYn]v¡m³ fnXp¡n B]n^p¶ Mm³ ko«n FÃmk^psX]pw sIà Np«n B]n^p¶p . NqXmsS MmWm\tÃm ko«n Gäkpw Ca]Sv .tI«³ tbm`ohn B\v tKm`n sI]p¶Sv .tI¨n N`ym\w Njnªp Ct¸mÄ tI¨n]psX eÀ¯mknsâ ko«n B\v .tI¨n h-vNqÄ Xo¨À B\v . tI¨n]psX eÀ¯mkv b«ma¡m^³ B\v .W½psX Aѳ b«ma¡m^³ Bt]m*m\v tI¨ns] H^p b«ma¡m^sW sNm*v sN«n¨Sv .Mm³ Zn{Pn BUykÀgw B]n^p¶t¸mÄ B]n^p¶p tI¨n]psX N`ym\w WX¶Sv .N`ym\¯nWv tlgw W½psX koXv kas^ h¦Xw B]n^p¶p . MmWpw tI¨n]pw tI«Wpw Ft¸mapw kas^ Nq«m]n^p¶p .tI¨n]psX N`ym\w Njnªt¸msa AXp¯Sv Fsâ N`ym\w B\v WX¡m³ tbmNp¶sS¶v FWn]v¡v A_n]mfm]n^p¶p . N`ym\¯nWv tlgw tI¨n]psX eÀ¯mknsâ dÔp¡Ä HsN b`t¸mjm]n W½psX koXpfm]n b^nI]w Ur[s¸Xp¯n .tI¨n]psX eÀ¯mknsâ A½]v¡v Fs¶ kas^ Cãfm]n^p¶p .ASv b`t¸mjpw FWn]v¡v fWhn`m]n«p*v .AkÀ¡v sb×¡Ä CÃm¯Sp sNm*m]n^p¶p .tI¨ns]]pw Fs¶]pw C{S Cãs¸«n^p¶Sv .

tI¨n]psX eÀ¯mknWv H^p AWn]³ NqXn D*m]n^p¶p .AkWp tKm`n H¶pw B]n^p¶nà At¸mÄ F©nWo]_nwPv bYn]v¡pfm]n^p¶p Ak³ At¸mÄ .Aksâ tb^v A^p¬ F¶m\v .Ak³ B\v Fsâ Cu NT]ns` Wm]N³ .Ak³ Nm\m³ k`n] tfmlw B]n^p¶nà . kas^ sf`nª l^o^w B]n^p¶p AkWv .A^pt\«m F¶m\v Mm³ knan¨n^p¶Sv .tI¨n]psX eÀ¯mkv Sn^nsN tbmNpt¼mÄ tI¨n]pw A^pt\«Wpw H^pfn¨m\v k^m_pÅSv Nm_n .tI¨n]vNv NmÀ HmXn]v¡m³ A_n]nà . In`Unkh§an A^pt\«³ W½psX ko«n Wn¡_pw D*v .Fsâ tI«³ hwPoSnsâ fp_n]n B\v At¸mÄ A^pt\«³ NnX¡m_v .At¸mÄ hwPotS«³ tNmjnt¡mtXNv Ø`w fm_n tbm]n^p¶p .AÑWpw A^pt\«sW kas^ Cãfm\v . hwPotS¨n At¸mÄ PÀen\n B]n^p¶p .tI¨n]psX Hmt^m Nm^y§Ä tWm¡m³ AkVn Unkh§an Mm³ NqXm_p*v .tI¨n Ct¸mÄ eÀ¯mknsâ ko«n B\v .Mm³ AknsX tbmNpt¼mapw A^pt\«³ Ft¶mXv b`Spw hwhm^n¡m³ {lfn]v¡m_ps*¦n`pw Mm³ hwhm^n]v¡m_nà . b`t¸mjpw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *