സിദ്ധൻ [Kichu?]

Posted by

സിദ്ധൻ

Sidhan Author Kichu

^m{Sn b{´*nWpw ^*p f\n¡pw CX¡p fpä¯p NnX¶ Aªq_v tS§m sbmSn¨p Nų sNm*v tbm]n F¶v… b{S¯n B kmÀ¯ km]n¨t¸mÄ t^k½¡v tSm¶n]Sp AÛpSfm]n^p¶p…

F¶m`pw F¶m H^p Bt^mPyfm B NÅsâ sk_pw ^*p f\n¡q_psNm*v Aªq_v tS§m sbmSn¡pkm¶p sk¨m InÃ_ Nm^yfmt\m..? CX¡v kà A¸¯ntWm ftäm tk*n ^t*m fqt¶m tS§m H^pfn¨p sbmSnt¡*n k^pt¼mÄ sN«nt]m³ sNX¶p I{Nlmhw k`n¡p¶Sv AktamÀ¯p…

AtÃ`pw At§s^ sNm*v Fs¶¯nWm sNmÅmkps¶ BUy Nm`§an Ss¶ Cu b_]p¶ k`n] {bNXWw H¶pw AkÄ N*n«nÃ… Ct¸mamt\ b*¯Snsâ Wm`n^«n]m\v SXn tbm^m¯SnWv gpP_pw {bg_pw FÃm Np*m f*n]pfp*v.

CX¡v H¶v HmXm³ tbmNmtWm kà FN-vhÀsshhv sI]vSp SXn Np_¡mtWm Hs¡ b_ªm`pw NÃnWp Nmäp bnXn¨tbms` H^p C^p¸ÃmsS H^p {bt]mIWkpw D*m]n«nÃ…

hztS A¸w f`À¶n^n¡p¶ SXn¨ bknj Ip*pNÄ WmkpsNm*v WW¨p AkÄ tlmNfqNfm] Ssâ ^SnKoknSw HmÀ¯p sWXpkoÀ¸v kn«p… hnäu«ns` A^en¯n]n C^p¶ AkapsX Np*nNans`m¶v bmSn A´^o£¯n A^en¯n¡p skan]n B]n^p¶p…

Np*n¡v IqXXn¡p¶ tbms` tWm¡n Sn^nªp tWm¡n]m t^k½ N*p Smjs¯ sSmXn]n Np^pfpaNv b_n¡m³ k¶ hpNpfm^³ A]mapsX tWm«w ASnsâ ^lvfnNÄ AXn¨Sm F´m H^p IqXv…

SmWnWn CknXp¶p F\oäv tbm]mt` A]mÄ b\n]s¯mÅq F¶v fWÊn`m] t^k½ sk_psS A]mapsX b\n fnWs¡Xp¯*tÃm F¶v N^pSn F\oäp bns¶ Np*n¡nX]nt`¡p N]_n] ssWän k`n¨p fmän fp`]pw Np*n]pw Ht^ Sma¯n Np`p¡n ANt¯¡v WX¶p… AsS W½psX t^k½ sk_pw bmkfm\v…

fp¸¯n]m_p k]Êm] H^p hmVm^\ ko«½]m\v t^kSn, sN«n]kWv Sm`q¡mcohn`m\v tKm`n. Pks×âv tKm`n]m]Sp sNm*m\v b{´*p k]Ênsâ kSymhw tbm`pw tWm¡msS AkapsX ko«pNmÀ Aksa A]mÄ¡v sN«n¨p sNmXp¯Sv ASpsNm*p Cs¸m sI_p¸w kn«pfm_p¶SnWp fp³bv Ss¶ H^p Nnaksâ em^y]m]n Njnt]*n k^p¶p…

sN«nt]mWm] ^mkp®n tftWmWv, Nq«pNqXn NÅpNpXn, Wm«pNm^psX fp¶n BapNm\n¡mWm]n DÅ sbmSpthkWw… Cu b_]p¶ AhwOyw Sm¸^y§Ä DÅSv sNmt*m..?

AkÄ¡p Wm`v tW^w Njn¡mWpÅSpw DXp¡mWpÅSpw t`mefnÃmsS sNmXp¡p¶p*tÃm CSn NqXpS F¶ Sn^¡mWm… F¶ In´]pÅSp sNmt*m..? em^y]psX SmÂb^y§an A]mÄ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.