പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പണ്ണൽ

Posted by

 പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പണ്ണൽ

Police stationile Pannal bY Thomas JK

 

hdv C³hv–sbÎÀ K]tfmi³ ssWäv Zyq«n¡v C_§n]Sm]n^p¶p. NqsX siZv tNmÌdnÄ tPmbn bnÅ]pw. tPmbn bnÅ K]tfmisâ knlzhvS³ B\v. K]tfmi³ hpµ^³, hpfpO³. ASv–`änNv tdmZn. B_Xn sbm¡w. {bm]w 36 k]Êv. sb®v H^p sI_n] koNvsWhv B\v K]tfmiWv. tPmbn bnÅ¡v ASv W¶m]n«v A_n]mw. bnÅ b` I^¡pNsa]pw K]tfmiWv H¸n¨p sNmXp¯n«p*v. tNmtaKv Npfm^nfmÀ sSm«p ssi shmsshän t`Zohv ks^.

hf]w 12 BNm_m]n. “”””Aà hmt_ W½Ä CWn]pw CknsX Wn¡t\m? H^p _u*v AXn¨p Sn^n¨p tbm]mt`m?”, bnÅ tImUn¨p.

“”””Fsâ bntŨm.. Nn«n] C³cÀtfg³ A{S]v¡v knlzhWo]fm\v. cv`mhv¡n N«³ C^n¸p*v. Wfp¡v Hmt^m¶v AXn¡mw”, K]tfmi³ b_ªp.

bntÅ Ko¸n Wn¶pw cv`mhv¡pw ^*p ¥mÊpw sNm*v k¶p Ko¸nsâ tdm\än sk¨p. ^*p Pvamhn`pw N«³ Im] Hjn¨p. N«³ NpXnt¨m*p bnÅ b_ªp, “”””C¶v S\p¸v Np_¨p NqXpS`ms\¶ tSm¶pt¶”.

ASv tN«v K]tfmi³ In^n¨p sNm*v tImUn¨p, “”””bnÅ¡v C¶v F´m H^p fXn?”

“”””AÃ hmt_.. F¶v tImUn¨mÂ?”, bnÅ Wn_p¯n.

“”””b_ bntÅ”, K]tfmi³ b_ªp.

“”””ASv bns¶ hmt_ bntÅ^v ^*pw A½ ko«n tbm]n^n¡pkm. hm_nsâ C¶s¯ Cu b^nbmXn Mm³ H«pw {bSo£n¨nÔ, bnÅ H^p sI_n] I½t`msX b_ªp.

“”””i i i ASm]n^pt¶m bntÅ Nm^yw? At¸mÄ ko«n tbm]n lm´½s] Nm¨m³ DÅ SnXp¡fm, AsÃ?”, K]tfmi³ tImUn¨p.

At¸mÄ ANs` Wn¶pw H^p k*n]psX skan¨w N*p.

“”””bntÅ s_Zn?”

“”””Fhv hÀ”, bntÅ H¶v Aä³gWn Wn¶p.

{bm]w 50 B]¦n`pw bnÅ]pw Bt^mPy¯n Sos^ tfmlfÃ. K]tfmi³ A^]ns` P®n bnXn¨p sNm*v t_mZnt`¡v N]_n Wn¶p k¶ k*n¡v ssN Nm\n¨p. H^p tim* hnän NmÀ B]n^p¶p ASv. NmÀ k¶p Ak^psX fp¼n Wn¶p.

H^p b¿Wpw H^p t`Zn]pw. A½]pw fNWpw B]n^n¡pw. b¿sW N*m 20 Wp Smsj {bm]w tSm¶pw. t`Zn H^p ssi shmsshän `p¡v. H^p 40 Asæn 40 Wp Smsj {bm]w tSm¶pw. Wà thm]¼³ I^¡v Ss¶.

“”””At§m«v A¸w fmän WnÀ¯v”, P®n ssN H¶v AfÀ¯ns¡m*p K]tfmi³ D_¨ lЯn b_ªt¸mÄ B b¿³ H¶v sM«nt¸m]n.

“”””FXm sshZnt`¡v HSp¡n WnÀ¯m³”, bnÅ b_ªp. b¿³ NmÀ sshZnt`¡v HSp¡n.

“”””Wo C_§n km”, bnÅ b_ªp.

B b¿³ C_§n k¶p.

“”””hmÀ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.