പുതിയ സുഖം 20 [Bincy]

Posted by

പുതിയ സുഖം 20

Puthiya Sukham Part 20 bY Bincy | Previous Part

(C^pbSv emP§Ä bqÀ¯n B¡n] Fsâ Cu NT kas^ Ip^p¡w tbÀ¡v fm{Sfm\v Cãs¸«Sv F¶v fWÊn`m]n.ASp sNm*v Ss¶ NT Fsâ fWÊn Wn¶v Wãs¸«p.B]Sv sNm*v AXp¯ H^p emPw F§nsW F¦n`pw FjpSn bqÀ¯n]m¡n Cu NT AkhmWn¸n¡pw.ASnWp tlgw sImÆm tUmlw F¶ H^p NT ^*v emPw FjpSpw.ASpw km]W¡mÀ¡v Cãs¸«nsæn Mm³ Fjp¯v WnÀ¯pw..)
_qfn N]_n] AWnS hpK]psX D_¡w D\À¯* F¶v N^pSn ss`äv CXmsS]pw lÐfp*m¡msS]pw hpK]psX A^nN¯v NnX¶p.
“”Njntªm.”” D_¡fms\¶p N^pSn] hpK tImUn¨p.
“”D_§n]nÃm]n^pt¶m.Mm³ N^pSn WÃ D_¡fm]n^n¡psf¶v.” H^p ssN hpK]psX tUi¯v sk¨v AWnS tImUn¨p.
“”Wn A¸p_¯v Wn¶v hpOn¡p¶Sv HmÀ¯n«v FWn¡v D_¡w k^t*.””
“”fmapknsW sNm*v sI¿n¡pw F¶v b_ªSv sNm*v Mm³ N^pSn AkapsX AXpt¯¡v tbm]n«p*mNpw F¶v.”” AWnS b_ªp.
“”AknsX ko\]ntà bns¶§sW AkapsX AXp¯v tbmNpw.ASp fm{Sfà fmap D_§n]n«pw D*mNpw.”” ko\]pfm]pÅ Nan f_¨p sk¨psNm*v hpK b_ªp.
“”ASpw l^n]m\tÃm.At¸mÄ Fsâ hpKNp«n bmSn¡v WnÀ¯n]n«m DÅSv AsÃ.”” AWnS hpKs] H¶pNqXn tIÀ¯p bnXn¨p sNm*v b_ªp.
“”AsSms¡ tbms«.F§nsW D*m]n^p¶p.”” hpK Ssâ fNWpsfm¯pÅ Nans] Np_n¨v tImUn¨p.
“” Fsâ G«¯n Mm³ C{Ss]m¶pw {bSo£n¨nÃ.G«¯n]psX tfm³ Fs´m^p Nan]m Nant¨.””AWnS b_ªp.
hpK]psX fWÊnt`¡v ^mip Ss¶ Nman¨sSms¡ fn¶n f_ªp.Fsâ NqsX Nan¨ F{S Wnsâ NqsX Nan¨n«p*mknà AWnsS F¶v fWÊn b_ªp.
“”At¸mÄ l^n¡pw hpOn¨n«m k¶p NnX¡p¶Sv AsÃ.”” hpK tImUn¨p.
“”l^n¡pw hpOn¨p.Mm³ knIm^n¨Sn`pw k`pSm Aksâ Np®.Fsâ hpKNp«n kngfn¡*t«m.Cu bq_n Nan¡m³ Ak³ h½Sn¨n«p*v.”” AWnS hpK]psX bqÀ sSm«v b_ªp.
“”Ak³ h½Snt¨m.F¶m`pw F§nsW]m AksW sNm*v.”” H¶pw sI¿m¯ tbms` hpK tImUn¨p.
“”AsSms¡ Mm³ l^n]m¡mw.H¶pfnsæn`pw hz´w tfmsW FWn¡v hpOn¡m³ h½Sn¨StÃ.At¸mÄ Mm³ B Nm^yw Gäp.”” AWnS b_ªp.
“” Mm³ Fsâ tfmsW WnW¡v kn«p S¶p ASp tbms` Wnsâ tfmsa Wn FWn¡v S^ptfm.Aksa sNm*v hpOn¸n¡\w F¶v FWn¡v H^p B{Piw.”” hpK b_ªp.
“”Fsâ sbmt¶ F´v tkt\`pw Aksa sNm*v sI¿n¸nt¨m.A{S¡v hpOn¨Sm C¶v Mm³ ASp sNm*v F´v tkt\`pw Mm³ h½Sn¡pw.”” SWn¡v Wà H^p Nan Nn«n] ht´mg¯n AWnS b_ªp.
“”F¶m Mm³ H^p sFZn] b_]s«.”” hpK tImUn¨p.
“”Rpw.”” N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *