ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് [കാലുനക്കി]

Posted by

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് [കാലുനക്കി]

KAALU NAKKI 

im]v Fsâ {bn]s¸« km]W¡ms^ ,

CsSsâ hz´w NT]m\v Mm³ Fsâ A½s]]pw hnÌÀ fms^]pw Nan¨ NT . . CSnWv kjn¯n^nkm]Sv FWn¡v coäv– scängv DÅSv sNm*v fm{Sw B\p B NT]m\v Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶Sv CSvH^p C³shhv_v scängv NT]m\v shm Sm`vb^yw CÃSm^v km]n¡^pSv

hpµ^nNapw hpµ^³ fm^pw N_§n WX¡p¶ sNm¨n]n B\p M§Ä Smfhn¨n^p¶Sv
MmWpw A½]pw tI¨n]pw bns¶ Fsâ AWn]¯n]pw HmÀf sk¨ Nm`w sSm«p FWn¡v hv{SoNÄ sX Nm`pNÄ N*m At¸mÄ knNm^w tN_pfm]n^p¶p…. B Unkh§an Hs¡ kWnS]n`pw fäpw k^p¶ tfmZÂhv sâ ewPn]pÅ Nm`pNÄ tWm¡n]m\v Mm³ km\fXn¨n^p¶Sv At¸msjm¶pw Mm³ tI¨n ]psXt]m AWn]¯n]psXt]m Nm`pNsa bän In´n¨p tbm`pw tWm¡n]n^p¶nÃ.. B hf]¯m\v tI¨n ASm]Sp sâ km\m_m\n dmw¥qÀ li Wn¶pfpÅ bYn¯w Njnªp Sn^n¨p ko«nt`¡p k^p¶¯v…. hSyw b_]mt`m tI¨ns] N*n«v FWn¡v sb«¶v fWhn`m]nÃ…. A{S]pw fmäw…. At¿m Mm³ Cks^ bän H¶pw CSv ks^ kÀ\n¨nà AsÃ
A½ 38 k]hp {bm]w N*m A{S]pw b_]nà tNt«m Wà H^p WmX³ I^¡m\v Fsâ A½
Wà HSp§n] A^s¡«pw knXÀ¶ Np*n]pw sS_n¨p Wn¡p¶ fp`Napw… bns¶ Wà S¡man bjw tbm`s¯ Ip*pNapw… FWn¡v A½]n Gäw Cãw A½]psX Nm`pNam\v tNt«m Wà skap¯ bmU§Ä ASn bänbnXn¨p NnX¡p¶ tWÀ¯ hzÀ\ bUh^§apw

tI¨n]psX bs£ C§sW H¶pw Aà sI_p¸¯n Ss¶ Wà sshhv B\p tI¨ns] N*m B^pw H¶p tWm¡n Wn`vNpw tI¨n¡v {bm]¯n Nknª kaÀ¨]m\v….. Wà sshhv fp`]pw Np*n]pw knXÀ¶ Ip*pw bns¶ Nm`pNÄ Fsâ sbmt¶m Hm^p ^£]pw Cà WOw Hs¡ Wo«n kr¯n]m]n sW]n tbmangv Hs¡ Ct« WX¡D… ko«n tI¨n bmkmX]pw »uhv B\p CXpN bns¶ Ip^nUmÀ Dw A½ Ft¸mapw sWän B]n^n¡pw

CWn Fsâ AWn]¯n AkÄ b¯n`m\v bYn¡p¶Sv shm sI_n] fp`NÄ B\p AkÄ¡p H¶pw k`pSm]n k¶n«nà CSv ks^ B^pw ssN sk¡m¯ sNm*v

Mm³ At¸mÄ Zn{Pn Np bYn¡p¶p… Ct{Sw Nm`w bnNvIÀ Hs¡ tWm¡n km\fXn¨p Mm³ fXp¯n^p¶p bns¶ tchvdpNv Hms¡ B]t¸mÄ ASn coäv– scängv {c*v–hv Hms¡ Nps_ D*m]n^p¶p Ip½m fqZv Bkm³ AkÀ FÃmk^pw A½s]]pw tI¨n s]]pw Hms¡ bän b_]pw Nan¨p Fs¶ms¡ d«v– FWn¡v At¸mapw A½t]mXpw sb§tamXpw A§sW H^p knNm^w tSm¶n]nÃ….. Fsâ knNm^s¯ tN«p sb«nIp kn«Sv Asâ tI¨n B^p¶p…. AkapsX ko«nt`¡p DÅ B k^kv ..

AkÄ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.