അമ്മ റാണി പിന്നെ രാഘവേട്ടനും 1 [SimoNa]

Posted by

അമ്മ റാണി പിന്നെ രാഘവേട്ടനും 1

Amma Raani Pinne Rakhavettanum bY Simona

({bn] hpir¯p¡sa. CSn hmfmWy dp²n¡v Wn^¡m¯ In` tÌävsfâpNÄ Nt*¡mw. Häfp*n CX¡nX¡v Nm\s¸Xp¶ Wq`nsâ N«n tbms`… hq£n¨p tWm¡n]m ewPn tbmNpsf¦n`pw ASv k¶p tN_n tbmNp¶Sm\v…
£fn¡pN.
DuXpw bmkpw sW¿m³ Bklysf¶p tSm¶n]t¸mÄ tIÀ¯Sm\v. SÃ^pSv… tbXn¸n¨p knXm³ tbm`pw DÅSnà NTmNr¯v.
B]SnWm £fn¨m fm{Sw fSn.. bvaohv..)

tW^w skap¯p fWpgym.. F\o¡m_m]ntÃ… ^m{Sn sfm¯w fWpgysâ Spa sfm¯w Np¯n sbman¨v D_t¡w CÃ. bN`v tbm¯ptbms` NnX¶p_§p¶ N*ntÃ….

A½n\n]psX hp{bemSw S`]v¡p Ipäpw k«fn«t¸mjm\v ^mQk³ ^mkns` N®pSp_¶Sv.

Nm`¯p Ss¶ SpX§n.. Nq¯n¨n… H¶v f^ymU¡v D_§mWpw h½Sn¡nÃ….
^mQk³ NnX¡¸m]n NnX¶p Ss¶ bn_pbn_p¯p.

F´mXn bq_n… ^mknt` NXn SpX§nt]m… H¶v D_§m³ h½Sn¡ntà …

NXn.. Fs¶s¡ms*m¶pw b_]n¡*.. fWpgyWv fq{Sw Hjn¡pt¼m Wo_n]n«v k¿. B BWt¡m`n«v ^m{Sn fpjpk³ kÅw Nan AÃm]n^pt¶m….. A½n\n A`vbw Nan]m]pw ASntW¡mÄ NqXpS ho^n]hv B]pw b_]pt¼mjpw B hz^¯n H^p Wm\w N`À¶n^p¶p…

ASv ]mTmÀTyw B\v .. ^mQk³ fn¡km_pw ^m{Sn A§sW]m\v. b\ns]ms¡ Njnªv ^s*®w AXnt¨ k^q..

“”NÅN¯p sI¶m bns¶ ^mQtk«³ bpSpf\kmasW tbms`]m… ^m{Sn bns¶ D_§mWpw Sp\n DXp¡mWpw h½Sn¡nÃ. H¶v D_§n¡n«n]m ^£sb«p. CX]n kà bq¨ ImXn] lÐw tN«m fSn. As¸m F\oäv hmfmtWmw sbm¡nbnXnt¨m*v bnt¶w k^pw. tW^w skap¯m tWs^ sImtÆ WX¡m³ tbm`pw bänÃ…… ASv Nm^\w koXnWXp¯pÅ bq¨s¡ms¡ Mm³ kngw sk¨p.. “”

A½n\n]psX Øn^w Z]t`mPv B\v… GsSm^p sb®ntWmXv hwhm^n¨m`pw A½n\n AkhmWw AkntXs¡¯n¡pw.

“”sim .. ASv tk*m]n^p¶p A½nt\y… bq¨ tbm]m tbmt«¶v sk¡mw.. bs£….. “”

b*m^tNmt`ms¯ Uf]´n¡mkv bmSn b_ªp WnÀ¯n]Sv A½n\n¡v fWÊn`m]n. A½n\n DÅn In^nt¡w sI]vSp.
“”Nmlp fm{Sw D*m]tbm^m Nmtk… bq_ns` k^ NqXn l^n]mk\w… NmslXp¯v D^¨m bq_nsâ NXn fm_q`.. “”A½n\n fWÊn b_ªp.

Wm\w sNm*v Nknsams¡ Ipk¸n¨psNm*pÅ A½n\n]psX Cu tÌävsfâv D_¡w sNXp¯msS sb®p§Ä B Wm«n CÃ. Nm^\w ^mQk³ B Wm«n³bp_s¯ hz´fm]n kn¯pNma]pÅ Ht^ H^p Nrgn¡m^³ B\v. ASpsNm*p Ss¶ blp¡Ä DÅ FÃm ko«n`pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *