എന്റെ അമ്മ പത്മ 7 [Yayathi]

Posted by

പത്മ എന്റെ അമ്മ  ഭാഗം 7

PADMA ENTE AMMA BHAGAM 7 BY YAYATHI | PREVIOUS

 

fp³bv Fsâ tbKn Mm³ FjpSn tbmÌn] Cu NT]psX B_p emP§Ä Cu sshän {bhn²oN^n¨Sm\v F¶Sv kas^ sskNn]m\v MmW_n]p¶Sv. Ak Cu sshän`n«Sv MmWm]n^p¶nÃ. NT hm¦Â¸nNfm\v ASnWm t`mKnNv Bt`mIot¡*SnÃ.

tim…Bâ\n]psX N_p¯ Nj sbman¨v WmkpsNm*v W¡nt¯m¯n A]mapsX Np®¸m`v bnjnªp W¡n¡pXn¨ Fsâ b߸q_n]psX fpOw . AsSt¶ sI_pSms]m¶pf` D±obn¸n¨Sv. ASp N*t¸mÄ Ss¶ HmXosI¶v B ssf^³ tbm`ohpNm^sW Ikn«n F_nªn«v Fsâ b^skXn bß]psX B bÀÆSw tbm`pÅ fp`NÄ¡p fpNan N]_n]n^p¶p . B Nms¨® tS¨ Ip^p* fpXn]v¡v Np¯n¸nXn¨v B A®m¡nt`¡v Fsâ Nj tNän AXn¨p sbman¡m³ Fsâ Np® S^n¨p. AVoNw sskNmsS H^p Unkhw MmWm ftWmi^ hzbvWw hm£m¡^n¡pw Fs¶Wn¡p tSm¶n.. tim….. A_n]msS Mm³ N¿ns`Xp¯p. F´ms]Xm Wnsâ SŸq_n]psX sNm\] Njntªm?. Afn¯v ks¶sâ tSman S«o. ssft^….F_ntªmXm Wo AkÄ¡v?. Mm³ H¶pw fn*n]nà bt£ MmsWm¶p ssNk¨m sbm«n¯_n¡pkm³ sk¼n Fsâ Nq®¡p«³ S^n¨p Wn¶p. sk_ptS FXp¯p Na]*. Nan CWn]pw Nm\pw Bsâ\n B^m tfm³ A]mÄ Wnsâ bSn{kS SÅt] C¶p sbmSn¨p boaÀ¯n k¡pw. in…in… Wo emPykmWmXm…. Ak³ H^p In^ow In^n¨v H^p hnPs_säXp¯v sNmap¯n. At¸mtj¡pw A½]psX fpNan Wo¶v Bsâ\n sfsà Smtj¡n_§n A]mÄ B ssk³Nq¸n FXp¯v A½]psX ^*p fp` sM«nt`¡pw Np_¨v ssksWmjn¨p. F¶n«v B k`n] N^n¡p tbm`pÅ fp`NÄ sM^n¨pX¨v B Skn«p fp´n^n sM«pNÄ NXn¨p k`n¨p NpXn¡m³ SqX§n . N^n¼p`n fmWntW NXn¨p No_pw tbms` A]mÄ B IµW Wn_fpÅ fp`Nan sS_n¨p Wn¶ fp` sM«v NXn¨p k`n¨p. A]mapsX bÃpNÄ¡nX]n NnX¶v Ssâ fp` sM«v sM^nªt¸mÄ, A]mÄ ASv fm_n fm_n Ik¨p_p©o]t¸mÄ A½¸q_n AXnsNm* tI^ tbms` Nmfw fq¯p NnX¶p bpaªp. fv….B…fv… Nojv¨p*p NXn¨p N®X¨v NnX¶p bpa]p¶ bß H^p Du¡³ skXnt] tbms` tSm¶n¨p. A]mÄ AtSmsXm¸w B l^o^w AXnfpXn SjpNp¶p*m]n^p¶p. A½]psX SXn¨ bqÀ SX¯n`qsX B kn^`pNÄ B«n³ Np«ntN tbms` HmXn WX¶p. CX]v¡v A]mÄ B SXn¨ bqÀ SX¯n sN sNm«v sfsà AXn¨v A½t] IqXp bnXn¸n¨p sNm*n^p¶p. fp`NÄ Bkly¯nWp Ik¨p NpXn¨ tlgw Bâ\n bSns] Wmkv sNm*v DuÀ¶v Smtj¡n_§n. B k]_ns³ bSp bSp¸n A]mÄ fpOw sbm¯n]t¸mÄ hpOw sNm*v A½ H¶p bpaªp. A]mÄ H^p Wà Nan¡m^Wm]n^p¶p. sfsà ssk³ Np¸n N¿ns`Xp¯v A]mÄ A½]psX B k`n] tbm¡nant`¡v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *